زندان جای برای اصلاح نه جای برای خطا

Posted on at


زندان جای برای اصلاح نه جای برای خطا


زندان جای برای جبران اشتباه وخطا است نه جای که باز آن آن اشتباه را تکرار کرد در افغانستان تقریبا 35 زندان وجود دارد ویک زندان بزرگ در سطح ولایت هرات نیز موجود است که از جمله یکی از 35 زندان بزرگ در سطح افغانستان به حساب می آید 


که تعداد زندانی های آن برای ما واضح معلوم نیست اما میشه گفت که طوری که ما شنیدیم تقریبا حدودسه میم هزار زندانی مرد و در حدود200 الی 300 تا زندانی زن حبس هستند که هر کدام به خاطر انجام عملات شوم شان گرفتار شدندوبه همان خاطر زنده گی شیرین خود را به جای اینکه در کنار فامیل خود باشند در یک اتاق تنگ وتاریک سپری میکنند که زنان نیز شامل هستند زندان جای نیست که شخص بی گناه در آن جاه زندانی شود به جز خطا کاران اما بدبختانه در زندان هرات زندانی ها به جای از اینکه اصلاح شوند باز هم دست به کار های غیر قانونی میزنند ودر داخل زندان خرید وفروش مواد مخدر را انجام میدهند وما خواهان این هستم که دیگر فریب کاری بر علیه مردم وطن خود را بس کنند. بد بختانه در زندان ها کسانی که جرم زیاد انجام میدهند آزاد میشوند چون آنها به پولی که داردند یک شخص را می خرند بخاطریکه این جامعه را افراد سود خور گرفته وآنها به فکر کشور ومردم خود نیستند واز دین خداوند بالل چیزی نمی دانند واگر هم بدانند به خاطر نفع شخصی خود خاموش میمانند اما آن افرادری که کوچکترین اشتباه از آن ها سر زده بزرگترین جبران بالای آنها تعمیل میشود اگر این فساد نیست پس یکی بگوید این چیست ونه تنها در زندان بلکی در تمام ادارات دولتی فساد موجود است وجای که در آن فساد موجود باشد هیچ وقت پیشرفت نمی کند وفساد باعث رستوایی وافشاه شدن هم در این دنیا ئهم در آخرت میشودAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160