همیشه متفاوت باشید

Posted on at


همیشه متفاوت باشید........!

همیشه به چیز های متفاوت فکر کنید,همیشه با انسانهای متفکر معاشرت کنید...همیشه با آدمهای مثبت نشست و بر خواست کنید.....

وهمیشه به یاد داشته باشید که متفاوت بودن بهتر از مختلف بودن است!

انسان های متفاوت همیشه به بلندها می اندیشد.....

واز همین طریق میتواند پیروز و کامیاب باشد.....وبه خوشبختی های زندگی دست یابد.......

 

اگر به یاد داشته باشیم همیشه انسانهای متفاوت ومثبت به پیروزیها دسته داشته است،واین واقعآ جای خوشبختی است اگر حالا در افغانستان خود ما مردم بهچیز های متفاوت ومثبت فکر کند این خودم به اطمینان کامل قول می

 

 

دم که به مثل دانشمندان قدیم میدرخشد......

این را من خودم که یک الاود افغان

 

هستم به قول که می اندیشم:

که آیا انشتین یک دانشمند بزرگ بود؛نیوتن که یک فزیکدان معروف و مشهوربود؛

خواجه عبدالله انصاری مولوی پیرهرات،شیخ السلام که با سروده های دلنشینش دل هر مومن مسلمانی را روشن میکند، فیثاغورث که ریاضی دان و نجوم شناس که عملیه خسوف و کسوف را کشف کرد...........

این همه نام و شان وشوکت را از بطن مادر آموختند؟

وحال اگر خود ما بیآیم به مثبت ها فکر کنیم واقعیت به گذشته بر میگردیم وبه مثل گذشته دانشمندانی متفاوت ومثبتی خواهیم داشت..........وبه امید ارتقای فرد،فرد نسل جوان افغان که همچون ستاره درآسمان علم وعرفان بدرخشد...........!

(ســــــــــــما صـــــدیقی)

 

 About the author

160