چشم

Posted on at


چشم زیباست، زیباست و زیباست     این زیبایی چشم تنها زیبایی بی مدعاست 


چشم  با جذبه و زیباترین دریاست     که پر از {رمز و رازهای}  بی انتهاست


دریایی که در آن انواع  رنگهاست    زسفید آبش تاقایقی که آبی سبزو سیاهست


قایقی که روان برموجهای دریاست   دران ز اشیاء و آدم ها اقسام و انواعست


چشم زیباست، زیباست و زیباست     این زیبایی چشم تنها زیبایی بی مدعاست


درعین حال زیباترین نقطهء دریاست  چو چرخنده و رونده به دیاری نا آشناست


گاهی اوقات آنقدرآب ازان جاریست   گویی ز آبهای {دنیا} در این دریا دریست


در خوشحالی و غم ازین دریای زیبا   ابهایی با ارزشتر زمرواریدهم جاریست


چشم زیباست، زیباست و زیباست     این زیبایی چشم تنها زیبایی بی مدعاست


چشم با دل یک راهی مشترک دارد    راهی که برای چشم {افتخار} بیداریست


واین راه  بهر دل راه غم خواریست    چو دلی که تنهاست تنها با چشم یکجاست


بیچاره دل ز دست {چشم} افگارست    چو چشم بهردل سهمگینترین دامگاهست


 چشم زیباست، زیباست و زیباست     این زیبایی چشم تنها زیبایی بی مدعاست


نویسنده : پریسا احمدیAbout the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160