نماز

Posted on atنماز ستون دین است : یعنی همانگونه که بنای یک خانه بدون ستون استوار مانده نمیتواند دین و


ایمان هم بدون نماز بقای ندارد.هرگاه خواسته باشیم به خداوند متعال نزدیک شویم و در آخرت از گذرگاه سخت صراط عبور نمائیم


پس باید نماز های پنجگانه را فراموش ننمائیم چون تنها راه رسیدن به قرب الهی و عبور نمودن از


پل صراط نماز است .نماز کلید بهشت است چنانچه الله متعال فرموده است که هر گاه نماز های خود را اداء نمائید وعده


داخل شدن به بهشت را داده است .ایمان با انجام گناه ضعیف میشود اما انرژی ایمان نماز است که انسان را از گناه باز میدارد و او را


به عبادت تشویق میکند و خداوند ج باز هم تاکید میدارد که نماز را بر پای دارید که یقینا نماز انسان


را از زشتی ها و بدی ها باز می دارد .پس گفته میتوانیم که فرد نماز گذار پاکترین و نظیف ترین انسان روی زمین است . او بخاطر صحت


نمازش ، بدن ، لباس ، جایگاه و محل زندگیش را همیشه پاک نگه میدارد.
About the author

ramika-taskin

ramka taskin was born in kabul now she studies economic faculty of herat

Subscribe 0
160