مجاهدین در افغانستان

Posted on at


میدانم که افغانستان یک کشور اسلامی و مردم آن غیور و رنج دیده هستندوخوستار صلع وآزادی از دولت خودهستند ودوست دارندکه افغانستان در همه چیزدر تمام دنیاسر بلندبماندو همین باعث شدکه مجاهدیندسد بکار شوندو ارتش سرخ شورویرا به زانو در آورندوآنها را شکست دادند واز کشور خارج ساختند.مجاهدین در حالتی زندگی میکردند سخت که سر تا پاه برهنه در مقابل دشمن می جنگیدند تا در کشور صلع وآرامی بوجود آورند تا از کشور خود دفاع کنند و حکومت موهقتی(6)ماه را تشکیل دادندانتخابات به وجود آوردند که حکومکت  قانونی بوجود آید.تا چند نفر نامزد های ریاست جمهوری که از جمله آن حامد کرزی ریس جمهور افغانستان انتخاب کردنند حامد کرزی یکی از جمله مجاهدین کشور بود که بر تخت ریاست جمهوری نشست و تمام مجاهدین افغانستان صلاع   به زمین گذاشتم و با دولت خود سهیم شدند.تا به ترقی و پشرفت کشور خود سهم ارزنده داشته باشم .و همه دست به دست هم دادند تا کشور خود را سرافراز بسازند همین باعث شد که تمام مردم از آنها خوش باشند چون مردم میدانستند به همین طریق کشور آباد و سربلند بدست آورند.


و من به جمله یک افغان از این کار مجاهدین بسیار خوش هستم که آنها کوشیش  کردند تا کشور را به سوی آبادی صلح ببرند .تشکر و اظعار سپاس از تمام شما .About the author

banafsh

بنفشه باران هستم ۱۷ساله صنف۱۲در هرات افغانستان زندګی میکنم درشهر زیبای هرات متولد شدم

Subscribe 0
160