پیشرفت بانوان در عرصه فن آوری و افغان سیتادل

Posted on at


در ین سالهای آخر شاهد آنیم که دختران و زنان زیادی درهرعرصه و درامور بیرون از خانه سهیم اند، در اکثریت کشورها که دموکراسی حاکم است٫ میبینیم زنان از ارزش و احترام والایی برخوردار اند و آزاداند تا آزادانه تصمیم بگیرند و راه زندگی خویش را تعیین نمایند، در افغانستان میبینیم کم کم این روال در بین مردم رواج پیدا کرده است و زنان میتوانند درامور بیرون ازخانه سهیم باشند البته به تعداد محدودی. زنان درین چند دهه جنگ و تحریم ها فقط آموخته اند درکنجی از خانه به امور خانه داری بپردازند ولی حال که افکار اموم درحال تغییر است. این زنان با روحیه ضعیف وبا همان ذهنیت که جای زنان درخانه است ترس وهراس ایشان را نمیگذارد تا ازخانه بیرون آیند ولی این زنان شاهد گسترش وایجاد یکنوع دموکراسی مردمی هستند، پس ایشان دختران خود را و نسل جدید را تشویق به بیرون برآمدن ازخانه وآشنایی با محیط تشویق مینمایند.حال دختران ایشان همراه بایک ذهنیت جدید وارد عرصه ودوران جدیدی میشوند واین نسل اند که میتوانند یک تحول عظیم برای جامعه و کشورمان باشند اکنون دفاتری مثل دفتر افغان سیتادل میتوانند یک حامی و یک پشتیبان برای این نسل باشند که با آموختن سایت اجتماعی فلم انکس ایشان را با مردم آشنا سازد و با یک تفکر جهانی روبرو شوند و این دفترکه برای دختران افغان تحولی عظیم میباشد میتواند ازین طریق افکار ایشان را به جهانیان برساند وبگوید که دختران افغان دیگر در قید  وبند نه بلکه توانایی بیشترازاین را نیز دارا میباشند.حال در هفته ای که گذشت ما توانستیم این شاگردان را با سایت اجتماعی Google  و صفحه Gmail آشنا سازیم و کم کم ذهنیت ایشان را با معرفی  این گونه برنامه ها آماده سازیم دراین هفته شاگردان مقاله هایی را به رشته تحریر درآوردند که بسیار باجملات زیبا و آغوشته با لطافت انسان را به حیرت میاندازد در این بین شاگردی بنام سمیه ولد محراب الدین بهترین مقاله را  با زبان ساده و افکار شیرینش به رشته تحریر درآورده است.


دختران زیادی همچون این دختر میتوانند چنین مقاله های زیبایی را بنویسند به امید آنکه دفاتر زیادی همچون دفتر افغان سیتادل پابه عرصه وجود بگذارند و حامی این دختران باشند تا به امید آنکه دختران افغان رو به قله های پیشرفت بنمایند و بتوانند زنان، مادران، خواهران و دختران با سواد و برای نسل های بعدی مفید واقع شوند به امید آنروز.و همچنان میتوانید برای خواندی مقاله قبلی من به پیوند زیر مراجعه کنید: http://www.filmannex.com/MalakeJalaliSchoolAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160