فـــلــم انکـــس

Posted on at
خدایا


دوباره سبز میـشوم اگـر اجابـتم کنـی


دوباره میرسم به تو اگـر هـدایـتم کـنی


تمام دردهای من بدان که خوب میشود


تــوبانـگاه کـوچکی اگـر عـیادـتم کـنی


 


قبل از شروع هر چیز باید خدای متعالی را سپاس گذاری کنیم که زمین ، آسمان ، ستاره ، مهتاب و خورشید را آفرید . سپس آدم را خلق کرد وبرای اینکه تنها نباشد همدمی داشته باشد حوا را آفرید رفته رفته نسل آدم را انکشاف داد وآنگاه که انسانها به گروه های مختلفی تقسیم شده اند به اثر بی عقلی وجاهل بودن مردم شان به جای اینکه خدای متعالی را پرستش کنند سنگهای بی جنبش را می پرستیدن آنگاه خدای بزرگ پیامبرانی را از جنس خودمان برای رهنمایی ما انسانها بزرگترین استاد ورهبر جهانیان مقرر کرد ..... تامارا به راه راست هدایت کنند .تنها راه پیشگیری علم ودانش درآن وقت تنها مساجد بود . با گذشت سالیان طولانی دنیا انکشاف کرد مردم دست به ابتکارات جدیدی زدند و الله تبارک تعالی نیز آموختن علم ودانش را برای زن ومردم مسلمان فرض گردانید .


انسانها به وسیله احکام مختلف توانستند زندگی شان را به شکل دیگر رونق دهند . تا آنجایی که ابتکارات وخلاقیت ها ازخود نشان دادن که از جمله دفتر خصوصی افغان سیتادل به همکاری ( فلم انکس ) از سال 2010 همزمان در ولایت کابل وهرات شروع به فعالیت کرد . و این فعالیت هایش در چندین مکاتب شهر هرات آغاز شد . باایجاد این صنوف درسی در سطح مکاتب گام بزرگی به سوی ترقی و پیشرفت است ، که تعداد زیاد دختران بااشتراک دراین مرکز آموزشی توانسته اند که استعداد های نهان شان را بروز دهند و عضوی از جامعه خویش باشند .و اینک پرورگرام های درسی از این مرکز آموزشی در مکتب گوهر شاد بیگم شروع به فعالیت کرد . و تعداد زیادی از دختران روشن فکر در شش تایم درسی مختلف مشغول آموزش هستند وعده از این شاگردان نیز فعالیت های شان را دربخش بلاگ نویس در سایت فلم انکس آغاز کردند .این دفتر تمام امکانات را از قبیل : انترنت سریع ، اتاق درسی مجهز ، پایه های کامپیوتر ، بر علاوه این اساتید مجرب و ورزیده ای را چون استاد فرهاد جان " حکیمی " یکی از جمله استادان با لیاقت ، شایسته ، ذکی ، که با اخلاق و رفتار نیک شان پروگرام درسی را به نحوه حسن پیش می برند .یکی دیگر از استادان : استاد خاطره جان " فاخر " یکی از جمله اساتید لایق و ورزیده لیسه گوهرشاد " بیگم " هستند و باهمکاری نمودن با صنوف درسی این مرکز آموزشی شاگردان در شش تایم درسی به بهترین شکل تدریس می نمایند تا روزی این دختران بتوانند به پای خویش بایستند و مصدر خدمت به جامعه خویش گردند .About the author

160