آیا گناه هم این است که من یک زن هستم

Posted on at


آیا گناه هم این است که من یک زن هستم
نمی دانم چی بگویم از کجا شروع کنم از کی بگویم وبه کی بگویم چون برایم چیزی برای گفتن نگذاشتن برایم اجازه ندادن که از خود دفاع کنم مرا مانند یک شخصی زنده ای ساختند که تنها جسم ام زنده است اما روح هم پژمرده شده وشایدم مرده باشد چون احساسات من مرده نمی توانم بفهمم که چه حال دارم ودل من خو از وقت آنقدرشور ونوا نداشت چونکه کسی نبود از من دفاع کند دست من را بگیرد
وراه من را سوق دهد به سوی پیشرفت وترقی تامن هم بتوانم مانند آنها باشم اما نه آنها برایم اجازه ندادن که برای یک دفعه هم بوی آزادی را استشمام کنم و بفهمم که من هم یک موجود زنده هم ولی آن نگذاشتن بوی آزادی را استشمام کنم چون آنها می خواهند که من همیشه در قید آنها باشم ونمی گذارندکه من جسما وروحا زنده باشم ومن راعادت دادن تنها به گرمی وسردی وبا وجودیکه می دانند من هم مانند آنها داری حق هستم ومن را هم مثلا آنها یک خدا پیدا کرده است ودر دستان من هم توانایی ها نهفته است ومی توانم من هم به یک مقام برسم اما آنها موجودیت من را یک ننگ می دانند ومن را تحقیر میکنن ومن را خوار میزنن آیا گناه هم اینست که من یک زن هستم ؟وایا این همه تحقیر وبه حساب نیاوردنم به خاطر زن بودنم است ؟چرا همیشه باید من در قید باشم ؟چرا تنها مانع من میشون؟ بس است دیگه درآیا شما از اینقدر حرف های تحقیر آمیز خسته نشدید ؟اما من خسته شدم چون در دلم دیگه جای خالی برای این چنین حرف ها باقی نمانده ودلم گرفته است چون اوهم دلش برای من میسوزد ومن را درک میکند. وخودش هم لبریز شده استباوجودیکه جسامت اش به اندازه یک مشت است اما آنقدر حرف ها تحقیرات خوار زدن وزلیل کردن در خود جای داده که دیگر خودش هم از این قسم حرف ها خسته شده واو هم آزادی از این قسم حرف ها را میخواهد بس کنید. دیگه به لحاظ خدا نگذارید که بازم تنها زنان آسیب ببینن واز زنده گی دلکن شون چون آنها هم به فکر رسیدن به بلندی ها هستن وبرای یک دفعه هم که شده بالای آن ها اعتماد کنیداین اعتماد شما زیر سوال نمیرود این همان زن است که احساسات آن از همه چیز با ارزش تر استAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160