حج خانه خدا

Posted on at


ای حاجیان مهر بان باز نورباران آمدید


ازدیار مصطفی آن شاه خوبان آمدیدچند روزی درمدینه با خدا درگفتگو


دیده اید کوه صفاومروه بعد ها آمدید


بس طواف کعبه کردیدچون گلستان آمدید


مر حبا گویان شماباجمله خوبان آمدید


کرده اید رازونیازی در مدینه باخدا


آمدید از کعبه چون یک ماه تابان آمدید


باوداع گفتن به کعبه آن دوچشمان ترگشت


بادلی مهزون بازم اشک باران آمدید


بس امید دارید دوباره کعبه رادیدن کنید


پس بدین امید وشوق با جمله یاران آمدید
About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160