مادر

Posted on at


دل میدمد برای تو گلها همه فدای تو


آرام بگشتم خاک تو تاباز ببوسم پای تومادری از درد برخود ناله کرد


ناله ای از عمق دل آهسته کرد


دخترش نزدش رسید باخنده


دید که مادر دراتاق افتاده


اشک اندر چشم اوجاری بشد


گریه اندر بغض او یاری بشد


گفت ای مادر بمان درپیش من


گفت ای مادر مرووز پیش من


مادرش دستش گرفت وگفت به او


من خواهم ماند همیش در پیش تو


دخترک از شادمانی خنده کرد


گریه انگیزه دارش ختم کرد.
About the author

sajeda-amiri

Sajeda Amiri was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160