مروارید های غلتان

Posted on at


خوشا خانه ای که دختری داردچون گل لاله خواهری دارد


گل های خوش اخلاق و نیکو سیرت


زیبای ها دارد در گفتار وجودت


سحر در صبح ریزد شبنم برویش


مروارید های غلتان بسته به مویشمبارک باد به والدین تان ازین درویش


گل های رعنا آذین بسته در خانه خویش


نهال سبز پرورده اند بر دامن خویش   


الهی شاد وخرم باشند در مامن خویشبه هوش باشید عزیزان زنیرنگ زمانه


هزاران گل راپرپر کرده با صد بهانه


sahar : akbarzadehAbout the author

SaharAkbarzade

Sahar Akbarzade is 9th class student in Mahjube Herawi High School. She has interest to play volleyball.

Subscribe 0
160