مردم و اقتصاد

Posted on at


بیاید در مورد اقتصاد خود فکر کنیم مردم در افغانستان از نبود کار به سطوع امده اند.


 این خود صدمه بزرگ است برای اقتصاد یک کشور زمینه سازی  کار برای مردم از طرف حکومت امر حتمی است که باید صورت بیگیرد. 


 


نفوس رو به افزون تاثیرات خود را در اقتصاد کشور دارد ، شاید شما با من هم نظر باشید مردم در افغانستان دارای کم از کم چهار حتا بیست اولاد هم دارند و بیشتر مردم این را بگونه یک رقابت مینگرند و میگویند که فلان کس 10 یا بیشتر اولاد دارد ما چرا نداریم این خود یک رقابت نا سالم است بسیار برای من جالب است وقت فامیلی را میبنم اقتصاد خوب هم ندارند .


 


بازهم  درکوشش این هستند تا فرزند بیشتر داشته باشند وقت درباره این پرسان کنید که شما  در حالت فقر قرار دارید ، باز برایتان میگویند خداوند مهربان است بیشک که خداوند مهربان است اما باید این را بدانند که وقت فرزندان خود را در رستای تعلیم و تربیه خوب کمک و یاری کرده نتوانند، من به یعقین کامل گفته میتوانم که فردا این نه تنها باردوش فامیل خود بلکه باردوش جامعه میشود که عاقبت خوب نخواهد داشت .


 


تمام این بد بختی ها که دیده میشود تاثیرات بی سوادی ما است اگر ما میتوانستیم دو یا سه فرزند میداشتیم و به طریق خوب پیشکش برای جامعه میکردیم و یک شخص با سواد و فهمیده هرگز افغانستان در این فقر و نداشتن اقتصاد خوب دست پنجه نرم نمی کرد . باید دولت متواجه نکته شود ویک قانوان جدید را تصویب کند تا مردم بتوانند در آینده از یک اقتصاد خوب برخوردرا شوند نمی شود گفته وزن اش را زمینه میبر دارد و روزی اش را خداوند اعطاء میکند.


نویسنده روینا کبیری  About the author

160