نامه ای به پیامبر

Posted on at


درود و سلام بر حضور منجی عالم بشریت بر پیامبر صادق و امینش محمد مصطفی که مقدم پرهیز گاران و خاتم پیامبران است به کسی که تمام دنیا بخاطر وجود او به وجود آمده است  و سعادت هر دو جهان در گرو پیرو از سیرت فرخنده اوست و بر خاندان ارجمند و یاران سربلند وی درود باد.

می خواهم حرفهم را از آن جایی شروع کنم که آرزوی هر مسلمان مومن دیدار پیامبر خداستتو یگانه پیامبری هستی که بنده گان خداوند را به

 

دین مقدس اسلام مشرف گردانیدی و همه را از جهل و نادانی به سوی روشنایی و صفا رهنمود کردی و عقل  خرد همه  را به سوی پرستش و عبادت خالق آن ها روشن ساختی  چنین دینی که ای پیامبر خدا برای ما به میراث گذاشتید بهترین و والا ترین دین است می دانم آن را به بسیار مشکلات به دست آورده ای دینی که برای انسان ها علم و دانش بخشید از اولین آیه ای که نازل شد دستور داده شد ای محمد بخوان وبهترین کتاب برای تو نازل شدکتابی که در تاریکی مانند چراغ ظاهر شد تو پیامبری هستی که روشنایی را به ارمغان آورده ای.

. اظهار سپاس میکنم با این همه روش های که در زنده برایم فراهم کردی میخواهم زندگی را به طریق تو ادامه دهم.و خواستار اینم که فردی طبق اینکه تو خواستی و  چیزی که خواستار دین باشم اما نمیدانم لیاقت آ ن را دارم یا نه؟ آیا میتوانم با این همه دستورات که در زندگی امت خود فراهم نموده ای را پیش ببرم؟ آیا میتوانم در مقابل این همه خوبی ها که برای ما بوجود آوردی یک پیرو خوب باشم؟

و در آخر آرزوی شفاعت تو را دارم.

 

 

 

 About the author

hseba-hesamy

Hseba hesamy was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160