فــــــلــــم انــــکــس

Posted on at


 


الله تعالی دنیا را آفرید و به  قدرت خویش آدمهای روی زمین را به گونه های مختلفی باتفاوت قد ، چشم ، ابرو ، وصورت را به وجود آورد ازلحاظ حالت روحی ،  روانی و جسمانی هم به شکل های مختلفی خلق کرده از لحاظ ذهن هم چنان هر کس را مفاوت یکدیگر آفرید برای هر کدام شان ذکاوت ، هوشیاری ، شجاعت و قدرت انجام کارهای دشواری را برایشان داده است .


 


بعد ازاینکه جهان گام های قوی را به سوی پیشرفت وتکنالوژی گذاشت آدمها در گوشه وکنار جهان دست به کارهای بزرگی و مثمر زدند که انسانهای دیگر با جهان تکنالوژی وعلم ودانش آشنا می سازد . و به هر انسان قدرت این را میدهد که برخیزد و برای یک جامعه سالم و موفق بکوشد .از آن جمله  دفتر افغان سیتا دل به همکاری "  فلم انکس " توانستند نیز درعرصه علم ودانش گام بردارند . مراکز آموزشی را در سطح مکاتب دخترانه ولایت هرات آغاز کرد . دختران با شروع این فعالیت ها د رسطح مکاتب پا به عرصه علم ودانش گذاشتند وهم اکنون هم تعداد زیادی از شاگردان در شش تایم درسی درمکتب لیسه گوهرشاد بیگم مصروف آموزش هستند .دفتر افغان سیتادل ( فلم انکس ) تمام امکانات درسی را از قبیل انترنت فعال وسریع ، پایه های کامپیوتر و اتاق درسی مجهز ، را در دسترس شاگردان قرار داده است .بر علاوه امکانات درسی استاد مجرب ، ورزیده ، و با تجربه ای را به کار گماشته است که تجربه های خود را برای شاگردان این صنوف آموزشی بکار می برند . محترم استاد فرهاد جان " حکیمی " با رفتار نیک ، اخلاق شایسته ، پیشانی گشوده ، برای ساختن یک گروه فعال وآینده ساز می کوشند تا بتوانند به آینده نزدیک خودشان گام های مثمر تری را بردارند وبرای افغانسان همیشه جاویدان بکوشند .
About the author

160