ایجاد طرح جدید در افغانستان

Posted on at


افغانستان تا یک ماه آینده شاید نخستین ماهواره مدار فضای خواهد بود .این ماهواره با کمک یک شرکت مخابراتی اروپای با هزینه صد ملیون دالر,که در فاصله سی وشش هزار کیلومتری  از زمین قرار دارد,که با نسب این ماهواره سالانه در افغانستان پانزده ملیون دالر آید خواهد آماد ,وبعد از این افغانستان نیاز به خریداری مخابرات وانترنت از دیگر کشور ها نخواهد بود . چون این ماهواره باعث  سهولت های زیادی در قسمت تکنالوژی ,مخابرات وصل نمودن تلیفون ها ,سرعت انترنت وکمک به نیروهای نظامی افغانستان ,در پخش نشرات تلویزیون ها در سرتا سر افغانستان وآسیای مرکزی چون چین ترکیه ایرا ن پاکستان هندوستان میشود وهم چنان به وصل نمودن مکاتب دانشگاه ها ,شفاخانه ها ودفاتر ها که در قسمت درست کردن تذکره های الکترونی فعال اند نیز سهولت میبخشد .کار عملی این ماهواره در بیست هفت روز جای به جای میشود که در اول مارچ ماه عیسوی شروع به فعالیت وخدمات میشود ودر قسمت ترمیم این ماهواره خوشبختانه انجنیر های افغانی تلاش میکنند . واین ماهواره برای مردم خدمات کاری نیز ایفا میکند ومردم به طور مستقیم وغیر مستقیم در دفاتر شروع به کار خواهید کرد . واین ماهواره پنج سال کار خواهی کرد ,وبعد از پنج سال این ماهواره تبدیل میشود ودیگری در جایش جابجای میشود واین را میتوان یکی از دست آورد سال دو هزارو چهارده دانست .
About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160