صلح و عظمت اروپــــــــــــــــــا

Posted on at
نیاز هر شخص در کشور, بعد  از آن در شهر ,منطقه و خانواده صلح است .


صلح یکی از ضروریات اولیه انسان است میتوان ستون و پایه سایر نیازمندیها دانست زیرا در فضای صلح است که یک کشور میتواند دارای فرهنگ جداگانه  و دارای زبان باشد و یا داشته های خویش را افزایش دهد .


مولفان آثار خویش را به جهانیان رو آورند و این گام هاییست برای ایجاد مملکت پیشرفته با صلح انسان به اوج بلندیها و یا کشورش در  قطار بهترینها خواهد بود .


  


 


قربانیان آزادی وصلح برعکس , تمام روشن فکران و دانشمندان بودند پیدایش آن تا به امروز از قرون وسطی آغاز شد زیرا قرون وسطی بود که مردم به رنسانس و رفورماسیون دست یافتند . قرون وسطی قرونی بود که مردم به  جهل تاریکی و گمراهی به سر میبردند . کلیسا ها بودند که بالای مردم حکومت میکردند و حکومت هم حکومت مطلقه بودند .


استبداد بود که بر مردم فرمانروایی میکرد و این کلیسا بود که از حد و مرز خود گذشته وضعیت را طوری ساختند که انسان را مجبور به پذیرش ادیان دست ساخته خودشان میکردند .


دانشمندان که در برابر این اافکار ایستادگی کرده و تشنه آزادی بودند کوپرنیک ,گالیله ,تیکوبراهه ,توریچلی ,گاساندی و...........


آغاز نظریات سیاسی را باید یونان باستان دانست یونان باستان سرچشمه ایجاد نظریات سیاسی در آن زمان بود . یونان آغار علم و آغاز هنر است .


در آن زمان دانشمندان زیادی بود با افکار مخالف متفاوت گاهی هم یکسان  از جمله سقراط روش او دیالکتیک بود برای خود دین خاصی داشت ولی معتقد به خدای یگانه بود.


  


 


خالق قرار داد اجتماعی ژان ژاک روسو   معتقد بود که مردم حکومت را به رضایت خود به وجود آورند قرار داد کردن گرچه افرادی را برای رهبری مملکت برگزینند این خودشان هستند که تعین میکنند از چه افرادی باید اطاعت کرد این قرار داد طوری بود که اگر یکی از این دو طرف یعنی زمامدار به وعده های خود ایستادگی نمیکرد مردم عدم اطاعت از زمامدار را اعلان مینمودند . بعد از آن عصر جدید با تفکر ویژه سر کشید . آغاز و پیدایش صلح را از نگاه تجربیات باید مرهون جنگ (منفور ترین پدیده اجتماعی ) و یا انقلاب دانست این جنگ و انقلاب بود که با رهبری گاندی کشور از سر سخت ترین مستعمره گر آسیا آزادی بدست آورد .


زمانیکه با اراده گاندی هندویان متحد گشته برای آزادی جان خود و کشورش انقلاب کردند و گام به گام به استقلال دست یافتند . همینطور امریکا که به 13 مستعمره نشین تقسیم شده بودند دست به انقلاب زده اکنون از هر نگاهی در نخست قرار دارد .


در ستر قرار داشتن فرانسه مرهون زحمات ناپلیون و انقلاب1789  در آن زمان بود .  


  


  ازاین دوران تاریخی آشکار است که حق هیچوقت پوشیده نمیماند گرچه گاهی مردم بی اطلاع از هر چیز بودند ولی چرخ زندگی رقم زد و مردم به خوشبختی دست یافتند!!!


 


زهرا رساAbout the author

zahrarasa

Zahra Rasa is 19 years old and She is studying law in Kabul University.
She really ;likes Football sport.

Subscribe 0
160