آب و مسائل مربوط به آن از نگاه دین مقدس اسلام

Posted on at


آب یکی از ضرویات اولیه زنده گی ما انسانها به شما میرود زمانی میخواهیم طهارت پاکی حاصل کنیم جسم خود را از نجاست پاک کنیم لازم است از آب استفاده کنیم نیست مایع تا از آن استفاده کرد به جز آب اما از نظر دین مقدس اسلام طهارت با آبی حاصل میشود


که خود آب در اصل پاک بوده تا بتوانیم با آن غسل و وضو بگیرم اما بر عکس با آب نجس نه غسل و نه وضو حاصل میشود و همچنان آبی که ناپاک باشد استفاده از آن جائز نمیباشد چون پاک کننده هیچ نوع اشیاه نمیباشد و چیزی پاک را ناپاک میسازد به همین منظور در قسمت استفاده از آب باید بسیار دقیق باشیم تا باشد به صورت بهتر بتوانیم مراقب صحت و زنده گی خویش باشیم در این قسمت میخواهی بحث کوتاهی در مورد اقسام آب از نظر اسلام داشته باشم چون در عنوان مقاله مسائل مربوط به آب از نگاه دین مقدس اسلام را ذکر کرده ام.آب به دو نوع میباشد آب پاک و آب ناپاک .


در اول باید در مورد آب پاک بدانیم که چی رقم یک آبی را پاک گفته میتوانیم از نظر اسلام آب پاک همان آبی است که ما بتوانیم با آن وضو غسل و بقیه ضرورت خود را انجام داده بتوانیم اما شرط های به این نوع آب مشخص شده تا در جای مناسبی نگهداری شود این نوع آب ها عبارت از همان آبهای است که در دریا ها وجود دارد آب باران اما به شرط آنکه در نقطه که یکجا میشود آن نقطه پاک بوده باشد آب های روان جویبار ها آب چشمه آب چاه های که ممکن در سحن حفر شده باشد و شرط نیست تا طعام این نوع آب ها شرین باشد یا شور شرط از نگاه دین مقدس اسلام پاک بودن آن میباشد اگر آب مذکور این خصوصیات را داشت بدون کراهیت میتوانم از آن برای نوشیدن وضو کردن غسل و بقیه ضروریات استفاده کرد .وقتی میخواهیم که برای ادای نماز وضو بگیرم اما در ظرفی که آب وجود دارد طفلی دست خود را میزند در این حالت برای ما این شک پیدا میشود که دست این طفل پاک بوده و یا ناپاک و یا شک این را داشته باشیم که حیوانی در آن دهن زده در اینصورت باید آب را تبدیل نمایم. و در اینجا آبی هم وجود دارد به نام آب مشکوک که همراه با این نوع آب غسل کردن وضو کردن جواز ندارد مانند ممکن حدث آنرا بزنیم که در این آب قاطر دهن زده باشد و یا خری از آن آب نوشیده باشد در اینصورت اگر غسل و یا وضو نمایم در حین زمان باید تیمم هم بزنیم.آب ناپاک از نظر دین مقدس اسلام خصوصیاتی برای شناختن آن وجود دارد در صورتیکه در آب روان  نجاستی بیفتتد که سه حالت آنرا تغیر بدهد مانند رنگ بو مزه  به آب مذکور نجس گفته میتوانیم .


ممکن بعضی از آب ها در خندق های که در میان جنگلات سرازیر میشوند جمع شده باشد در این نوع آب ها اگر دلیل خاص برای نجس بودن آنها نزد ما موجود باشد درست اما در صورتیکه کدام دلیل خاص نداشته باشیم آب مذکور پاک بود و هیچ شکی در آن به گرفتن وضو و یا غسل وجود ندارد


در صورتیکه یقین ما به پاک بودی آب زیاد میشود باید در مورد آنچه که در دل ما شک پیدا میشود فکر نکنیم زیرا یقین بسیار مهم میباشد نسبت به شک کردن در مورد یک چیزمثلا طفلی نزدیک به ظرف آبی است اما معلوم نیست که آیا طفل دست زده یا خیر در اینصورت شک ما درست نمیباشد به یقین که آب مذکور پاک بوده و میتوانم آنرا استفاده کرد.معمولاً تعداد از مردم بخاطر پیدا نمودن آب از چاه های استفاده میکنند که پوشاندن سر آنها کاریست مشکل ممکن پرنده از بالای آن پرواز کند و فاضله آن بیفتتد در این صورت آب مذکور پاک میباشد کدام مشکل در آن نیست . اما در صورتیکه ضرورت ما بسیار شدید میباشد مثلا در صحرای هستیم که آب اصلا درک ندارد و اگر آب ننوشیم شاید که بمیریم در اینصورت اگر آب باشد ناپاک ممکن از آن نوشید از نگاه دین مقدس اسلام جواز دارد.


در صورتیکه آب پاک و ناپاک در یک ظرف یکجا شده باشد حکمی را قبول کنیم که اکثریت باشد .


دوستان نهایت محترم آب و مسائل آن از نگاه دین مقدس اسلام اصل و قواعد خاصی دارد اما معلومات بسیار فشرده خدمت شما تقدیم کرم امید که مطالعه نموده و از آن مستفید شوید.


ترتیب کننده : احمد سیر " صمیمی "About the author

AhmadSiyarSamimi

This is Ahmad Siyar Samimi Interest to Studying books and Writing of Topics

Subscribe 0
160