ارزشی زنده گی

Posted on at
هیج وقت آرامش خود را آسایش خود نبینید.


همیشه یک راسخ بوده و قناعت داشته باشید.


همیشه اعتماد به نفس داشته باشید.


زنده گی خود را با دروغ ها و فریبکاری  عادت ندهید.


زنده گی هدیه خداوندی میباشد درویش زنده گی هدیه ما به خداوند


زنده گی ما جراست هیج گاه به خاطر یک ورقش آنرا دور نندازید .


مهم ترین اصل که از آن باید پیروی کنیم قرآن و سنت پیامبراست


همیشه ببخشد تا که خداوند شما را ببخشیدهیجگاه از نقطه ضفت کس استفاده نکیند .


انسان موفق در کار خود شود و هیچان می داشته باشد .


زنده گی دو روز است یک روز که با تو است قدرش را بدون روز که عید تو است نگرانش نباش.


اهمیت یک مرد از دشمنانش معلوم می شود نه از دوشتانش یک دوست دانا بهتر از صد دوست نادان است .


بزرگترین لذت در زنده گی انجام کاریست که دیگران می گویندئنمیتوانی انجامش بدهی


.


گذشت را سر مشق زنده گی خود قرار بدهید .


کسانیکه غافلانه فکر میکنند در های رحمت خداوند را به روی خود می بند ند


.


نوسینده علینا افضلیAbout the author

160