قرآن کتاب خدا

Posted on at


قرآنکریم بزرگترین وبهترین نعمت الهی برهمه انسانهاست.قرآن کلام الله متعال است که برحضرت محمد(ص) نازل شد.قرآن نسخه شفابخش خداونداست چون خواندن،شنیدن، یادگرفتن،یاددادن،عمل کردن،چاپ کردن وحتی نگاه کردن به آن خوشبختی دنیاوآخرت رادرپی دارد.قرآنکریم نور، هُدی، موعظه، شفا، مبارک، عزیز، بشری، مجید،بشیر، نذیر و رحمت است


دروایت ترمذی میخوانیم که: هرکس ازقرآن را حفظ نداردمانندخانه ویران است.کسیکه قرآن را قرائت کند،آنراخوب بیاموزد،ازدستورات آن اطاعت کرده وبه آن عمل کند در روزقیامت تاجی ازنورکه درخشش همچوآفتاب است برسرآن نهاده میشود

درسوره بقره آیه 285 آمده است که: رسول خدابه آنچه ازسوی پروردگارش به اوفرستاده شده ایمان آورده وهم مؤمنان. پس مسلمانان بایست به قرآن ایمان راسخ داشته و به آن تعظیم نمایند.بایدقرآن راتلاوت کنند ودرآیه هایش بیندیشند وپند بگیرند.ازدستورات قرآنکریم اطاعت کنندچنانچه درسوره مائده آیه 47 میخوانیم: وهرکه به آنچه خداوند نازل فرموده است عمل ننماید اوازفاسقان است

تلاوت آیات قرآنکریم آدابی دارد من جمله اینکه: خواندن آن جهت رضایت خداوند باشد،به هنگام تلاوت آن کاملاً باوضو وطهارت بوده دهان پاک وخوشبوباشد.باید رو به قبله نشسته شود.درهنگام خواندن آن نباید به ماحول توجه شود وتمرکزاصلی فقط قرآن باشد،درآیات آن تفکروتدّبر شود وباصدای زیبایی تلاوت گردد.نبایست که قرآن مجید به روی زمین قرار گیرد

قرآن آرامش روح ودل است،کتابی است که تمام علوم را در برمیگیرد. مسلمانان باید در نشروفرهنگ قرآن بکوشندوهمگان رابه سوی آن دعوت نموده واز رحمت وثواب آن به فیض برسند

انشاءالله
About the author

nooriya

نوريه عرفانيان استاد درليسه عالي نسوان تجربوي

Subscribe 0
160