اافغان سیتادل ....

Posted on at


بشر از دیرینه تا حال همیش در جستجوی راه های مؤثر و کار آمد برای پیش برد امورات زندگی و پیشرفت در عرصه های تکنالوژی،علوم،صنعت، زراعت، ادبیات و هنر و تمامی بخش های دیگر بوده و همواره در تکاپو میباشد تا از راه های مختلف وارد این عرصه ها گردد.


پیشرفت در عرصه هنر و ادبیات از جمله ارزشمند ترین و پرطرفدار ترین رشته در بین قشر تحصیل کرده و دانش پرور میباشد.


در کشور عزیز ما افغانستان مفکوره های ارزشمند و استعداد های نهفته در وجود اکثریت باشنده گان این مرز و بوم دفن شده که به علت نبود اوضاع امنیتی مناسب، بحران چندین دهه جنگ و نابسامانی و مهاجرت ها این استعداد های نهفته همچنان دست نخورده و ناشگفته باقی مانده است.


اما خوشبختانه نهاد ها و مؤسسات گوناگونی در تلاش اند تا این شرایت نابسامان را رنگ دیگری بخشند و بخصوص در جامعهٔ ما که نقش زنان نسبت به مردان کمرنگ تر محسوس میشود این مؤسسات میخواهند زمینه های متعدد را برای رشد این استعداد ها و خلاقیت ها فراهم سازند.


 


از آن جمله دفتر افغان سیتادل خواسته تا گام مؤثر در این عرصه نهاده و جوانان و مفکوره های نا شگفته آنان را شگوفا سازند و در راه ارتقای علم و فرهنگ، بلند بردن سطح دانش و تعلیم جوانان به همکاری فلم انکس خدماتی را ارائه دهند.


افغان سیتادل درافغانستان به سرپرستی خانم رویامحبوب بانوی پرتلاش وتوانای قشرجوان بافراهم نمودن امکاناتی مانند:کامپیوتر،پروجکتور،میزوچوکی ،انترنت برای آموزش شاگردان باسایت های انترنتی ورسانه های اجتماعی درمکاتب سطح هرات خواسته تا با تشویق جوانان بااستعداد درعرصه مقاله نویسی وسناریونویسی و همچنان برعلاوه تقویت ذهنیت ها وبالابردن سطح دانش آنان ،درکنارآن یک راه برای کسب درآمد برای شاگردان وترغیب هرچه بیشترآنان درین زمینه گامی موثربرداشته است.


 


لیسه گوهرشادبیگم نیز ازین امتیازاستفاده نموده وپرسونل زحمتکش دفترافغان سیتادل بامهیاکردن فضای کاری همراه باامکانات مجهزوانترنت دردسترس شاگردان این لیسه قراردادند،وباتشویق شاگردان درعرصه مقاله نویسی وکشیدن ذهنیت های آنان بروی کاغذ خواسته تا خدماتی رابرای ارتقأسطح علمی شان ارائه دهد.


 


شاگردان لیسه گوهرشادبیگم اظهارسپاس وامتنان خویشرا ازدفتروکارمندان پرتلاش افغان سیتادل بیان نموده وباشوق واشتیاق به این پروسه ادامه میدهند وبانقدوبرسی مقالات یکدیگردرحضوراستادشان درقسمت بلاگ نویسی ودرنظرگیری قواعددستوری ودرست نوشتن لغات وجملات موفقانه این روال را طی مینمایند       نویسنده:خاطره (فاخر)


 About the author

khatera-fakher

Khatera fakher
english and computer teacher
in Gowharshad high school
Herat Afghanistan

Subscribe 0
160