چرابیشترجوانان میل ترک کشوروزنده گی درخارج از کشور را دارند

Posted on atچرابیشترجوانان میل ترک کشوروزنده گی درخارج از کشور را دارند
عواملی زیادی در کشور مان وجود دارد که سبب ترک ویا حتی فرارجوانان از این دیار میشودوبه نظر من مهمترین این عوامل میتواند ناامنی ومشکلات اقتصادی باشد که جوانان این سرزمین را که آینده سازان این دیار هستند را مجبور به فرار میسازدوبدبختانه کشور ما افغانستان یکی از کشور های است که جوانان آن به خاطر مشکلات گوناگونی ازجمله اساسی ترین آن بیکاری فقر ناامنی وغیره تصمیم به آن میگیرند که به خارج از کشور مسافر شوند.ناامنی،اختطاف،قتل،دزدی،وبسیاری از نابسمانی های دیگر تقاضاوخواهش جوانان را در ترک ومیل به زنده گی در کشورهای خارجی را به مراتب افزایش میدهد. .مردم به دلیل دستیابی به اسایش واستفاده از امکانات پیشرفته با افغانستان وداع کرده وگام در مملکت بیگانه گذاشته وبسیاری از هموطنان ما به دلیل نبود شغل مناسب وتهیه پول برای امرارمعاش حاضر به ترک وطن خویش میگردندوآنها به این اومید هستند که در آن کشور ها بتوانند زنده گی مرفه ای داشته باشند اما ایا این حل مشکل شده میتواند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و به جای اینکه سعی در فرار داشته باشند بهتر نیست دوش به دوش هم بایستیم وتلاش نابودی یا لا اقل به حداقل


رساندن این نابسامانی ها را داشته باشیم؟؟؟؟
وشاید هم حق با آنها باشد از دست ما کاری ساخته نیست چون سرنوشت ما واین کشور حالااسباب بازی قدرتمندان روزگار شده وواقعااز این اوضاع ذلت بار خسته شدیم ......سعی در ازادی داریم..... اما کجاست!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کدام یک از شما با این ایده موافید دلیل خود را به ما در اشتراک بگذارید؟؟؟؟؟
به یک خط جدا ایده شما چیست فرار یا مبارزه نظرتون را با ما در اشتراک بگذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160