داشتن یک دوست

Posted on at


داشتن یک دوست دوست بهترین شخص برای یک انسان است اگر قدرش را بداند وهمیشه همرایش خوبی کند و اعتمادش را از دست ندهد.


داشتن اعتماد درمیان دودست بهترین شرط است دوست کسی است که ما وی را هم صحبت و هم راز خود می سازیم وباید بایگدیگرصادق باشیم تا دوستی ما پایدار بماند.

دوت داشتن یک حس خوبیست که ما در مقابل یگدیگر دارم وارزش هرچی را دارد دوستی یگ روز و یا هم دو روز نیست باید یگ عمر باشد یعنی دو دوست باید به پای یگدیگر پیر شوندتا لذت دوستی را بدانند ونباید به کدام موضوع عادی از یگدیگر قهر و یا دلگیر شوندچون در میان شان فاصله ایجاد می شود .

ماباید در وقت انتخاب کردن دوست زیاد فکر کنم چون انتخاب و گرفتن دوست زیاد مشکل است ونمیتوان هر کس و هر شخص راهم صحبت و هم راز خود کرد انسان وقتی غمگین ویا هم دلگیراست تنها کسی که براش راز خود را میگوید و غمگینی دل خود را کم می سازد دوست است. پس همیشه دوست خود را دوست داشته باشیدخیلیییییییییییییییAbout the author

hasinaehrari

hasina ehrari is the 10th class student of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160