"بحث مناجات به حضور سرور کائنات صلی الله علیه وسلم"

Posted on at


 بینم اگر روی ترا گیسوی خوش بوی ترا       صد شکر حق آرم بجا ای پیشوای انبیا


چشمم بود اندرغِطا این دم نمیبیند ترا            کن دور از چشمم غِطا ای پیشوای انبیا


چشم مراروشن نما برروی خودای مه لقا        نالم به نزدت چون گدا ای پیشوای انبیا


زاری کنم من هرمساء چون کودکان ای دلربا   بامن توروی خود نما ای پیشوای انبیـابهرخدا یا مصطفی بر من جمال خود نما         در خواب تا بینم ترا ای پیشـوای انبیـا


سائل منم بهر خدا بر درگهت دائم به پا           لاَتَـنٌهَرم گفتـــه خدا ای پیشــوای انبیـا


کن حاجت من را روا درد وجودم کن دوا        دیـدار تــو باشــد شفا ای پیشوای انبیا


شافی بود هر درد را آن ذات پاک کبریا          دیدار تـو باشـد دوا ای پیشــوای انبیـاروشن بگردد چشم ها بیند اگر روی ترا         بـرمن جمـال خود نما ای پیشوای انبیا


وه وه چه خوش باشدمرابینم اگرروی ترا        در انتظـارم رخ نمـا ای پیشــوای انبیا


دارم امید از کبریا تا چشم من بیند ترا            دائم نباشـد در غِطـا ای پیشــوای انبیا


نالم به هر صبحُ مسا بر درگه آن کبریا           یارب نصیب من نما دیــدار شاه انبیـا من گَردِ نعلینِ ترا سازم به چشمم طوطیا        دیــدار خود بر نما ای پیشــوای انبیــا


تا اندرین دار فنا روح در جسد باشد مرا          نالم به دربار خـدا ای پیشــوای انبیــا


تا مقصدم آرد بجا بینم به چشمم من ترا           آن ذات پاک کبـریا ای پیشــوای انبیـا


مأیوس بودن از خدا باشد زخوی اشقیا            امیـــد وارم بارهـا ای پیشــوای انبیــاتا بهرور سازد مرا آن ذات پاک کبریا            ماه رخت بیند مـــرا ای پیشوای انبیـا


شد رانده ابلیس ازخدا تُف کرد چون نام ترا    ملعون شد اندر دو سرا ای پیشوای انبیا


ابلیس را شد در قفا لعنت ز ذات کبریا           از رشکِ او قُرب ترا ای پیشوای انبیا


حاجیّ "صدیقی" بود هردم طلب گارازخدا       تاچشم او بیند تـرا ای پیشـــوای انبیــا


 


"هــــــــــــــــــــــــــانیــــــــــــه صدیــقــــی"


باعرض حرمت نثار تمامی شما گرامیان موفق،مؤید پیروز و کامگار باشید و ریلهای زندگی تان بر جاده های خوشی و خوشبختی حرکت کند ... خواستم حضور همه شما گرامیان عرض کنم که نویسنده و ترتیب کننده همه اشعار فوقی که به اشتراک میگذارم اصلآ خودم هستم به کمک و همکاری پدر بزرگ عالیقدرم بدون کاپی کرن و تقلید گرفتن از هیچ نوع مرجع یا هیچ نوع نهادی خواستم صرف مطلع باشید امید که گستا خی نشمارید .... اظهار سپاس ازشما خدمتگذارشما


"صدیقی"...............   About the author

160