عدالت

Posted on at


عدالت به معنای برابری و انصاف است......

عدالت عبارت از حقوقی است که خداوند به تمام بنده گان خود به صورت مساویانه داده است......

هر انسان باید از آن مستفید و بهره گیری داشته باشد...............

هر انسان در زندگی حقوقی دارد که هیچ فردی جامعه نمیتواند این حقوق را به صورت خود سرانه بگیرد.

متاسفانه بعضی از افراد جامعه از حقوقی خود آگاهی ندارند و به آسانی میگذارند که حقوقی شان پایمال شود...

زمانی که تمام افراد جامعه از حقوق خود را شناخته و در جامعه عملی کنند در آن صورت عدالت در جامعه بوجود می آید

(  عدالت دسترسی انسان به تمام نعمات مادی و معنوی ) 

ا

 About the author

160