هنر

Posted on at


هنر


هنر، پدیدة است که احساسات و عواطف هنرمند را درزندگی اش تبارز میدهد. هنرمند با عواطف زیبایی ها: آثار هنری اش را به مردم می شناساند. انس و الفت انسان با هنر وآثارهنری برخواسته از حس زیباشناسی وزیبا طلبی اوست، آدمی با نظاره برزیبایی های آفرینش هنری میسراید، مینگارد، مینویسد وحک می کند.هنر زیبایی هارا به بار می آورد، و زیبایی ها باعث آراستن زندگی میگردد.


 


هنر حکاکی


هنر چیزی است که همیش با انسان باقی است و ازبین نمیرود، وقتی انسان می خواهد احساسات خودرا بیان نماید پس بهترین راه برای ظاهر نمودن احساس و فکرانسان هنر است


.


بدون شک هنرحکاکی حقایقی است که آفرینشگر با قدرت تصورات و دامنه ی تخیلات خود آنرا متبارز میسازد. هنرحکاکی را میتوان به مثابة گویا ترین زبان طبیعت دانست چراکه درهنرحکاکی تصویرها و تشبیه ها به چشم بیننده خوبتر قابل دید میباشد وازطرف دیگر، خلاقیت حکاک آمیختن دردهای اجتماعی ولطافت های طبیعی باعشق و عرفان است، بناً هنرحکاکی آنقدرعمق تاریخی، اجتماعی، فرهنگی وعرفانی دارد که میراث فرهنگی تاریخ زبان عنعنات وسنت های اجتماعی ازتمام ابعاد آنرا می آمیزد.


مسلم است که این هنردرکشورما پیشینة تاریخی دارد، چنانچه اگرنگاهی به پیشینة شرق بیندازیم میبینیم که درآغاز ازآنجا رشد نمود


.


به همین احساس است که دست آوردهای شان درنمایشگاه های جهانی جای دارد که این ابتکارات روی سنگ، گچ، مس، سمنت، مجسمه سازی، دیزاینری و دیگر سطوح کار نموده اند. طوریکه، همه میدانیم بیکاری یک معضله ی بزرگ در جامعة ما محسوب میشود پس باید بخاطر جلوگیری ازاین پدیده، ازارزش های هنری خود کاربگیریم به وقت ارزش بسیار قایل شویم، مطالعه را یکی از مکلفیت های اساسی شبانه روزی خود قرار بدهیم. به باورمن موفقیت هرانسان به دست خودش است، باید از داشته های که خدای مهربان دروجود هرانسان داده است استفاده ی اعظیمی نماید. چراکه برای دستیابی به این موفقیت باگذشت چندید سال، باتحمل انبوه مشکلات دست و پنجه نرم کرده و درپیشرفت کارهای مان هیچ گاهی اکتفا به دیگران نکرده چراکه اکتفا به دیگران: انسان را به مقصد نمی رساند.


به امید روزی که همه هنرپیشه گان درهر مسلک و حرفة که مصروف کارهای هنری هستند خوب بدرخشند و صاحب مدال های جهانی گردند.


                                   اگرهست مرد ازهنربهره ور


                                   هنر خود بگوید نه صاحب هنر


 


محمد هادی اخلاصی هنرمند چیره دست در هنر حکاکی روی سنگ های قیمتی


محمد هادی اخلاصی دست توانایی در هنر حکاکی روی سنگ های قیمتی داردایشان مدت بیش از شش سال می شود در شهر استانبول ترکیه است این هنرش را در عالم مهاجرت از کشور های پاکستان و ایران آموخته اند بیش از 15 سال است که به این حرفه مشغول کار استهنرش قابل تمجید است. این هنرمند مردم ما نه تنها هنرش منحصیر در ترکیه است بلکه با مطالعات که از هنر خطاطی، میناتوری تمدن افغانستان و ترکیه را دارد هنرش تلفیق از هنر اسلامی دوران عثمانی و رومی است بسیار علاقمندان و مشتریانی نه تنها از دیار ترکیه بلکه مردمان عرب ها و اروپایان را نیز دارند


هادی تصمیم دارد برای یک گالری شخصی اش از چهره های ماندگار تاریخ اسلام بخصوص مردم هزاره در بخش های مختلف از قبیل رهبران سیاسی، دانشمندان، ورزشکاران، بهترین طرح های در سنگ های قیمتی مانند زمرد، یاقوت، لاجورد، عقیق هماتیت و فیروزه کار نموده تا خاطره ای برای یک نسل باقی باشند


ایشان بیش از صدها اثرش را در معرض فروش قرار داده اند بعد از این تصمیم دارد که برای یک گالری شخصی اش اقدام نمایند.


 
 


"سونیا "بشرمل        About the author

sonia-basharmal

This is sonia last name basharmal from afghanistan Iam interested in writing and love singing.And I am a writter on Film Annex.

Subscribe 0
160