اداره خانواده

Posted on at


اداره خانوادهیکی از اساس ترین روش برای پیش برد و بهتر ساختن زندگی و منسجم ساختن تمام اعضای فامیل خانواده اداره درست خانواده از طرف ریس خانواده که والدین است میباشد.


زیرا اعضای یک خانواده که متشکل از پدر مادر و پسران دختران آن میباشد تشکیل گردیده است این برای همگان هویدا است که اداره یک فامیل از ضروریات اساسی هر خانواده را تشکیل میدهد و همیشه در تربیه و تعلیم خانواده تان کوشا باشید


.


پسران و دختران یک خانواده سرمایه اساسی یک خانواده میباشد و مسولیت والدین است که به صورت بهتر در قسمت اطفال شان توه نمایند .


زندگی به اندازه کافی پیچیده و کوتاهی است که به کوچک و با اندک از دست دادن زمان وضع را دشوار تر می کند و منجره به از دست دادن بشتر چیزها می گردد.تامین نیازهای مادی و معنوی در زندگی برای فرزندان و تمام خانواد تا زمان بلوغیت از مسوایت های والدین میباشد.


تا همیشه والدین برای تهیه خوراک پوشاک آنها توجه جدی نماید.و نفقه حلال بدست بیاورد و آنها را برای آینده یک فرد با وقار و شخصیت درست به جامعه تقدیم نماید زیرا هر فامیل تشکیل دهنده یک جامعه درست و با اهمیت میباشد


.


زیرا هر کودک موجودی منحصر به فرد است در برخورد با اطفال تان مراقب باشید تا به صورت بهتر آنها را آگاه سازید و خلاقیت به خرچ دهید زیرا والدین است که آنه را با جامعه آشنا میسازد و اطفال بشتر به والدین توجه مینمایند


اگر میخواهد که یک خانواده درست داشت باشید همیشه به هر چیز و به هر کار آنها توجه نماید تا در برخورداری با آنها خلاقیت به خرچ دهید زیرا خلاقیت و پشت کار وابسته است به همین گونه رفتار انسان ها و همه در همه کارها انسان را کمک مینماید.پس هر انسان همیشه درکارهای افراد خانواده توجه نماید تا همیشه کامیاب و کامگار باشید و اطفال تان را از نشست و برخواست با افراد که باردوش جامعه است دور نگهدارید تا همیشه ثمر بهتر بدست بیاورید.


نویسنده عبدالقهار کبیریAbout the author

160