سرود زنده گی سرد است

Posted on at


 


زنده گی یک دورانیست که زمان هر روز آن را به عقب می کشاند و به پایان رسیدن نزدیک می شود زنده گی یکنواخت نه بلکه دارای پستی ها بلندی هاست که گهگاهی انسان در بلندی و گاهی در پستی ها قرار می گیرد هر طور باشد بلاخره می گذرد در حقیقت زنده گی چیست این زنده گی چی باشد


بعضا که از زنده گی شان ناراض باشند می گویند زنده گی یعنی غم زنده گی یعنی بد بختی زنده گی یعنی رنج کشیدن حالا هر چقدر که رنج و درد را در گذشته خود دیدند می خواهند زنده گی را در آن توصیف کنند و بخشی دیگر مردم زنده گی را نظر به طرز زنده گی خود شان بیان می کنند در حقیقت زنده گی یعنی امتحان. ما انسانان گهی فهمیده و گاهی نافهمیده برای اهداف و آرزو های خویش در این دنیا تلاش می کنیم غافل از این که این کوشش ها و تلاش ها برای رسیدن به اهداف و آرزو ها بیهوده است


اگر از هر لحاظ و به طور دقیق بنگریم می بینیم که زنده گی چون چرخ است که برای بعضی از مردم به شدت و برای بعضی کند و برای بخشی دیگر بسیار کند و آهسته می چرخد گاهی این چرخ از همواری ها و گاهی از نا همواری ها گاهی از پستی ها و گاهی از بلندی ها گاهی از خشکه گاهی از روی آب می گذرد در کل می توان گفت که زنده گی یعنی بودن در دنیا برای چند روز ما انسان ها برای دنیا زنده گی می کنیم برای زنده گی می جنگیم برای زنده گی تلاش می کنیم گاهی برای زنده گی کارها و اعمال پسندیده را کنار گذاشته و به کار ها ناپسند روی می آوریم و هیچ وقت نمی خواهیم از زنده گی جدائی پیدا کنیم اما این زنده گیست که ما را از خود جدا می کند.


زنده گی پر از لحظات خوشی و غم است گهگاهی زنده گی سخت ترین و بلند ترین غله غم را در دست می گیرد و آنقدر دشوار می شود که بیانش سخت است و گهی زنده گی طبق میل خود شخص و آسان که آخرت از یاد می  رود معنای حقیقی زنده گی را نمی توان در چند سطر بیان کرد.


سونیا اکبرزادهAbout the author

SoniyaAkbarzade

soniya is a student in mahjuba hiravi high school ,enroled in school on 1384 she will graguat from school on1393 and soniya did a three-year competency test and she want to become adoctor in the future.

Subscribe 0
160