ما فریب نمی خوریم

Posted on at


 


پدران و نیاکان  کشور ما


بینان گذار و ساختار کشور ما


رشد و ترقی می خواهد سر زمین ما


جنگ خواسته بی جای است بر سر زمین ما


زمان تغیر خورده روزگار به هم ریخته


آشوب بر پاه گشته بنیان برهم ریخته


دزدان و قاتلان کشور ما


درگرد و باد جنگ می دهند غم برماصلح و آرامش در دل هر انسان  


آرزو ها بجا باشد در گردش زمان


 از پدران و نیاکان میراث مانده بر نسل افغان


قدرت و همت و ایستاده گی بر همه افغانان


نعمت و هدیه الهی است بر افغانان


صلح خواهی خواستار الهی است


هر کس او را گرامی دارد به فرمان خدای است


هر کی از صلح بگذرد تنها شوددر دام خطا افتد و بینوا شود


عده یی نا آگاه در اندیشه تغیر سیاست اند


عده یی چسپیده بر حکومت و سلطنت اند


آشوب و پریشان در کشور افتیده به راه


قدرت و قدرتمند شدن مود شده در کشورها


قدرت و قدرتمند شدن پیامی داشته در کشورها


هدف و مراد و مقصدی داشته در کشور ها


 


آنچه را در کشور خود تحولی پنداشته اند


با هدف , اعتقاد بنیاد گذاشته اند


عده ئی بر قدرت خویش می آفزایند


عده ئی چسپیده بر خود و بر غم مردم می آفزایند


 


 


 


 


 


 


 About the author

160