خدا و پیامبر شناسی

Posted on at


 


به نام خداوند دانا و حکیم


خدا و پیامبر شناسی 


من می خواهم که در این مقاله برای شما بنویسم که خداوند چرا پیامبران را برای ما فرستاده و به ما گفته که از آنها پیروی کنید. خداوند رحیم کتابهای گوناگون فرستاده که بین آنها چهار کتاب بزرگ است. مثل تورات، زبور، انجیل و قرآن مجید. خداوند تورات را برای حضرت موسی و انجیل را برای حضرت عیسی و زبور را برای حضرت داود و قرآن کریم را برای حضرت محمد مصطفی (ص) فرستاده است. خداوند می فرماید: که ما باید از محمد و کتابش پیروی کنیم. باید اول ما خدا را بشناسیم که خدا چقدر بزرگ است که تمام پیامبران و تمام جهان هستی را آفریده است و بعد باید پیامبران را بشناسیم که چرا آمده و خود را پیامبر می گویند و چرا ما را به طرف خدا پرستی دعوت می کنند.چرا پیامبر اسلام ما را می گوید پیروان قرآن باشید. همه ما می خواهیم بدانیم که این آسمان بلند پایه و این زمین گسترده با مناظر دلفریبش این موجودات رنگارنگ، ماهیان گوناگون، دریاهای وسیع و شفاف، کوه های بلند و زیبا و با عظمت، جنگل های مقبول پر از درختان گوناگون را چه کسی آفریده است؟اینها را کدام استاد ماهر نقاشی کرده؟ یا که خودشان خود به خود به وجود آمده است؟ ما می خواهیم که تمام اینها را بدانیم و می خواهیم بدانیم خودمان را کی خلق کرده؟ و از کجا آمده ایم؟ چه وظیفه ای داریم؟ و در آخر کجا می رویم؟ همه ی این سوالهایی است که ما می خواهیم بدانیم. خداوند دانا پیامبران را فرستاده تا که ما را به راه راست هدایت کنند. تا که ما خدا را بشناسیم. پیامبران همه معصوم بودند و در زندگی خود هیچ گناهی نکرده اند و همیشه خدا را شکر می کردند. از این همه نعمت های بزرگ که خداوند برای آنها بخشیده خدا را شکر می کردند. 
About the author

160