انسان و صحتمندی.......

Posted on at


 

انسان برای زندگی کردن و بقای عمر خویش به یک جسم و وجود سالم و صحتمند نیاز دارد

زیرا سلامتی و صحتمندی بزرگترین و برترین نعمت و ثروت است.انسانی که صحتمند است قادر و توانایی انجام هر کار را دارد و میتواند با سلامتی خویش هر کاری را برای یک زندگی خوب انجام دهد.اما فردی که یک مشکل صحت و سلامتی دارد و همیشه یک کمبودی دارد و مطمئنأ خودش هم یک کمبودی را در وجود خویش احساس میکند.

اما متأسفانه ما انسانها تا وقتی چیزی را از دست ندهیم قدر آن را نمیفهمیم اما وقتی آنرا از دست دادیم تازه میفهمیم که یک چیز با ارزش از زندگی ما کم شد،مثل سلامتی......

انسانهای سالم بزرگترین ثروت در وجود خویش را نمیبینند و دیگران را سعادتمند میبینند مخصوصأ پول و دارایی را.....نمیدانند داشتن سلامتی با ارزش تر و کم تر از پول است.

آدمی که ثروت دارد به سختی میتواند سلامتی جسمش را دوباره بدست بیاورد اما شخص سالم به راحتی توسط قوه وجود خود میتواند ثروت و پول را بدست بیاورد.بعضی اشخاص معتقدند با پول میتوان هر چیزی را خرید و بدست آورد حتی سلامتی را

اما من با این نظر مخالفم.....کسی که مریضی ایدز و سرطان دارد کجا میتواند توسط پول خودش را درمان کند...!!!!! شخص مریض فکرش نارام.....وجودش ناراحت...است و حتی نمیتواند از لحظه های زندگی خویش لذت ببرد.....

و حتی مریضی ها و تشویش ها باعث کوتاه شدن روزهای عمر انسان میگردد و لحظه های خوشی انسان را به تلخ ترین لحظات تبدیل میکند.....و همچنان باعث ناراحتی و پریشان خاطری اطرافیانشان میگردد.

قدر سلامتی و روز های خوب خویش را بدانید و از خداوند (ج) شاکر باشید،هستند کسانی که سلامتی دوباره برایشان آرزو و حسرت شده و تنها خواستار سلامتی دوباره هستند و سلامتی خیلی با ارزش و کم یاب است سپس ارزش آن را بدانید بهره های زیادی ببرید و بخاطر سلامت بودن باید ورزش نمایید

 

نویسنده:زهرا ابراهیمی160