شکست

Posted on at


شکست بمعنی افتادن و هر گز بر نخاستن نیست . بزرگان مان چه گفته های نیکو داشتند : به زمین خورده و با داغی زمین طعم آب خنکی که در دست داشتیم را گرامی میداریم . عمل کردن به پند و اندرزهایشان ما را در پیش برد هرچه بهتر زندگی کمک مینماید و باید از گفته هایشان استفاده کنیم تا زندگی خوبی داشته باشیملذت چیزی را وقتی احساس میکنیم که آنرا به سختی و مشکلات بدست آوریم و قدرش را بیشتر خواهیم دانست ، هر بار که شکست میخوریم از آن به حیث یک تجربه استفاده کنیم و بار دیگر پر قدرت تر به انجام کارمان بپردازیم ، تا از اشتباهات گذشته پند گرفته و کوشش تکرار دوبارهء آن را ننماییم
تا شکستی نباشد پیروزی هم در کار نیست ، انسانی که بعد از شکست خوردن امیدش را از دست میدهد و به این فکر میکند که هیچگاه در انجام کاری موفق نخواهد شد ، او یک انسان شکست خورده و نا موفق در زندگی باقی میماند و هیچگاه طعم ترقی را نمیچشداما در جانب دیگر انسانی که بعد از شکست خوردن امیدش را از دست نداده به به فکر جبران کردن اشتباهاتی که باعث شکستش شده است ، او یک انسان موفق و با هدفی است در زندگی ، زندگی برایش لذت بخش بوده و به زندگی امیدوار است ، او باور دارد که اگر تلاش کند و از اشتباهات گذشته درس بگیرد میتواند روزی به جایی برسد و به موفقیتی دست یابد که سالها آرزویش را داشته است

About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160