برگزاري انتخابات و انتخاب رياست جمهوري در افغانستان

Posted on at


انتخابات يکي از مهترين حقوق سياسي اتباع هر کشور است . زيرا با سهم گيري شايسته و فعال در انتخابات پارلماني و انتخابات رياست جمهوري و ساير مقامات مردم در مملکت در باره مقدرات و سرنوشت آينده تصميم ميگيرند. بعد از دوره حکومت محمد داود تا رويکار آمدن  دولت موقت در افغانستان هيچ رئيس جمهور بطور انتخابي قدرت را بدست نيآورده است. تا اينکه بعد از توافقات بن و تصويب قانون اساسي 1382  انتخابات رياست جمهوري برانداخته شد و محترم حامد کرزي منحيث اولين رئيس جهمور افغانستان از طرف مردم انتخاب شدند.


 مطابق قانون اساسي ما رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته ، صلاحيتهاى خود را در عرصه هاى اجراييه ، تقنينيه ، قضاييه ، مطابق به احکام اين قانون اساسي ، اعمال مي کند.رييس جمهور داراى دو معاون ، اول و دوم ، مي باشد.


کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد.معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي ، عمل مي کند.در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي عمل مي کند.رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد  آراى راى دهندگان  از طريق راى گيرى آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد. شرايط ذيل مي باشد  :۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور ديگرى را نداشته باشد، 


۲ - در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد، 


۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محکوم نشده باشد.هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.اين موارد  در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وى شخص ديگرى توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده مي گيرند.  About the author

mohammadwaseeq

Mohammad Waseeq was born in Nimroz-Afghanistan. He graduated from Farokhi high school in Nimroz. Mohammad is studying Medical in Qhalib private Higher Education university in Herat-Afghanistan. Mohammad has ability to speak and write in these 3 language Pashto, Dari and English. As to this ability he has interest to write…

Subscribe 0
160