مقام زن

Posted on at


زن یک مقام والای دارد چون زن یک مادر است و خداوند (ج) فرموده اند: که بهشت زیر پای مادران است. ولی شاید در کشور ما چنین نیست چون امروزه یک مادر.زن لت و کوب میشود اعضاي بدن او بریده می شود. ولی همه خاموش اند و کسی آواز بلند نمیکند. و در همه جا می گویند که حقوق مرد و زن برابر است ولی در زمان عمل همه این حرف را فراموش میکنن.


..


ولی در کشورهای دیگر به زن بیشتر از مرد احترام میشود و حتی حقوق آنها نیز در بعضی موارد از مرد ها بیشتر است. پس چرا در کشور ما که یک  کشور اسلامی است به زن به اندازه کافی توجه نمی شود. و حتی در بعضی جا ها هنوز هم ازدواج های اجباری وجود دارد و آن شخص حتی چیزی هم گفته نمی تواند. آیا لت و کوب کردن زنها جایز است و در اسلام آمده است؟  نه ولی یک مسلمان چنین کاری را انجام میدهد و اگر جلو این کار گرفته نشود شاید هیچ وقت یک زن به آرامش زندگی کرده نتواند...


..


میگویند ظلم کردن گناه است و تحمل ظلم بیش از حد گناهی بزرگتر پس باید اول همان اشخاصی آواز بلند کنند که بالای شان ظلم صورت گرقته و از حق خود دفاع کنند تا نمونه ای برای دیگران باشد . 


وقتی یک زن چنین توانایی را پیدا کرد که از حق خود دفاع کند و دیگر ظلم را تحمل نکند آن وقت دیگر کسی نمیتواند حقوق زنان را نادیده بگیرد و بالایش ظلم کند . این کار زمانی امکان دارد که قانون نیز زنان را تاحد امکان حمایت کند.


..


من به حیث یک مرد حمایت خود را برای برپا نگهداشتن حقوق زنان اعلان میکنم نظر شما در رابطه به این  موضوع چیست.....؟


              بهرام خسرویAbout the author

bahram-khosrawi

He is bahram khosrawi , graduated from ewad high school , he was born in 1995 in herat Afghanistan . He live in ferdowsi street . He is studing (guitar) in Aqa khan . He is favorite of Football and gym . He wanna be in feauture a doctor .…

Subscribe 0
160