بازگشت به شوروی سابق

Posted on at


 


در چهار سال گذشته, بیشتر ازسه میلیون نفر به جامعه کشور های مستقل مشترک المنافع یاکشور هایی که پس ازفروپاشی اتحادجماهیر شوروی شکل گرفته اند,مهاجرت کردند.


روسی زبانانی که از کشور های آسیای مرکزی به روسیه بازگشته اند,پناهند گان جنگی , مهاجرین غیر قانونی به ویژه چینی ها وآوارگانی از آفریقا وکشورهای خاورمیانه با هدف پناهندگی,به کشور های مستقل مشترک المنافع روی آورده اند.


پس از تجربه شوروی سابق,تحولات بی سابقه ای در اوضاع سیاسی نواحی مزبور رخ داده است.اما تمامی 287 میلیون مردی که در اثراین تغییرات,ملیت خود رااز دست داده اند,موفق به یافتن یک کشورجدید نشده اند.برای مثال,تنها دو سوم از6/1 میلیون روسی ساکن کشورهای بالتیک شامل لاتویا,استونی ولیتوانی به عنوان شهروند,مدارک معتبر دریافت کرده اند.کمیسیون عالی پناهندگان سازمان ملل آنکر در اوایل سال 1998 اعلام کردکه 25 میلیون روسی پشت مرز های جمهوری فدرال روسیه زندگی می کنند.


بین سال های 1990تا1996 نزدیک به چهار میلیون روسی از جمهوری های شوروی سابق به روسیه فعلی مراجعت کرده اند,اما بیشتر این افرادحتی درکشورهای مستقل مشترک المنافع بدون مدارک قانونی پناهندگی به سرمی برند.شعبه آنکر در مسکو که در سال1992 تاسیس یافت,اخیرا فعالیتی رابرای تحت پوشش قرار دادن200 هزارآواره چچنی را آغازکرده است,اما دولت موضوع رسیدگی به مهاجرین خارجی را در اولویت قرار نداده وبا این مشکل نیز نظیر معضلات معمولی اجتماعی,بازسازی پس از بحران ومسائل سیاسی بر خورد می کند.About the author

jaber-hashemi

This is JAber Hashemi .He is in 9 grade in Towhid High school.

Subscribe 0
160