خود مختاری

Posted on at


کیفیت و یا وضعیت بودن خود حاکم، به ویژه حق حکومت بر خود را خود مختاری می گویند و یا به عباره دیگر خود مختاری عبارت از کارگردانی آزادی و استقلال به خصوص آزادی اخلاقی است. فراتر از آن، یک مفهوم بسیار مورد اعتراض که در تعدادی از عرصه های مختلف می آید. به عنوان مثال، مفهوم  استقلال که معمولا به عنوان یک میل تازه بوجود امده برای آزادی ودر بعضی از مناطق مردم با این واژه اشنا نمی باشند.اصل خود مختاری یا حق هر ملت در تعیین سر نوشت خود یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد است. ولی بعضی از اقلیت های قومی هم در بعضی از کشور ها این اصل را مورد استناد قرار داده و دعوی استقلال مینمایند. اصل خود  مختاری بطور محدود در بسیاری از کشور ها برای ملیت ها و حتی سکنه بخش های مختلف یک کشور برسمیت شناخته شده که بهترین نمونه آن استقلال ایالات امریکا در امور داخلی خود میباشد.هر یک از ایلات پنجاه گانه امریکا حاکم یا فرماندار خود را چهار سال یکبار با رای مستقیم انتخاب میکنند واختیار وضع قوانین و مقررات داخلی هر ایالت هم با مجالس مقننه همان ایالت است. بطور مثال مجازات اعدام در اکثر ایالات امریکا لغو شده ولی در بعضی ایالات بقوت خود باقی است، حقوق مدنی و شرایط ازدواج و طلاق در ایالات مختلف تفاوت دارد و نرخ مالیات های ایالتی هم متفاوت است. جمهوری های شانزده گانه شوروی و بخش های خود مختار این کشود هم ظاهرا در اداره امور داخلی خود مختار هستند، ولی در سیستم حکومت شوروی و حاکمیت مطلق حزب کمونیست این خود مختاری مفهوم واقعی ندارد.
About the author

HraoonMehrzad

Haroon was born in 1987 in Nimroz province Afghanistan, graduated from Farokhi high school in 2005. He has joined for three years Faculty of science in heart University in 2006 after three years he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in third…

Subscribe 0
160