وضعیت مهاجرین بیجا شده در ولایت هرات

Posted on at


 


تعداد زیادی از شهروندان ولایات مختلف به شمول ولایت غور وبادغیس به دلایل گوناگون در ولایت هرات سرازیر شده اند از جمله دلایل میتوان دو دلیل را ذکر کرد.که یک عده بخاطر ناامنی وعده دیگر بخاطر گرسنگی ،کمبود آب وشدت سرما به این ولایت پناه آورده اند.که باوجود این همه در هرات هم به حالت خیلی دشوار بسر میبرند.که دراین سرمای زمستان نه تنها خوراک ،پوشاک وهمچنان  لحاف برای گرم کردن خود واطفال خویش ندارند بلکه خیمه ندارند که درآن از برف وباران در امان باشند.
که این وضعیت برای آنها خیلی دشوار میباشد اگر ما خود را بجای آنها قرار دهیم میدانیم چگونه بر سر آنها تیر میشود.آیا بجا یک شب که ما به راحتی صبح میکنیم به آنها یک سال تیر نخواهند شد؟


چنانچه آنها هر صبح که شام میکنند وشام امید زنده بودن را تا صبح ندارندچون هر شب از شدت سرمای شدید تعدادی از آنها تلف میشوند .و این تلفات بیشتر در بر گیرنده اطفال و کهن سالان میباشد.چنانچه ما شاهد آن هستیم که در اولین برف هرات بیش از بیست وشش تن از مهاجرین شهیدائی بخاطر شدت سرما جان های شیرین خود را از دست دادند.که بیشتر این تلفات در بر گیرنده اطفال بوده است.که این وضعیت نگرانی های مردم بخصوص مهاجرین را افزایش داده است.چنانچه تعداد زیادی از آنها شاکی از این حالت میباشند و میگویند "ما بخاطر ناامنی یا گرسنگی به این ولایت آمدیم به امیدی اینکه دولت ومردم به ما کمک کنند تاباشد که درایمین باشیم اما نه دولت ونه مردم چینین کاری کردند و کسی به فکر مانشد ونه کدام کمکی به ما صورت گرفت و به این قسم ما افراد زیادتری را از دست دایم."از سوی دیگر این وضعیت وآمدن بیجاشده گان امنیت هرات را مختل ساخته است وباعث نگرانی واختلال دربین مردم هرات گردیده است. که در این واخر کمبود بودجه،فقر ویبکاری اقتصاد هرات را به رکود مواجه ساخته است که با فراه رسیدن زمستان وآمدن مهاجرین بیجاشده این بیکاری وفقر افزایش نموده است.و همچنان از سوی دیگرنگرانی شهروندان هرات بخاطر بیجاشده گان که در اکثر زمین ها بخصوص زمین های شیدائی مسکن گزین شده اند برافراشته که تقریبآ (160)نمره زمین را گرفته اند که صاحبان زمین از تصرف زمین های خویش محروم مانده اند.وکاری هم از دست شان ساخته نیست.
اما باید دولت وظیفه خود را بصورت لازم انجام دهدو آنعده از بیجا شده گانی را که از خاطر گرسنگی وشدت سرما به این ولایت آمده اندآنها را دوباره به ولایات شان برگرداند وبرای آنها خوراک وپوشاک مهیا کند.وآنعده از مهاجرین بیجاشده که بخاطرناامنی به این ولایت مهاجر شده اندآنها را نیزبه ولایات شان برگرداند وامنیت مناسبی را برای آنها تامین کند.تا اینکه ولایت هرات نیز از مختل شدن امنیت واختلال دریبن مردم رهی یابد.

About the author

160