جایگاه زنان درهرات

Posted on at


 

 

امروزه زنان نه تنها درهرات بلکه در سرتاسرافغانستان ازجایگاه خاصی برخوردارهستند.خشونت دربرابرزنان سابقه طولانی داشته وروزبه روزهم افزایش یافته است.

هرات ازجمله ولایت های افغانستان است که شاهدبیشترین رقم خشونت هاعلیه زنان رابه خوداختصاص داده است

.

شایدهم مهمترین علت های خشونت علیه زنان دراین ولایت بی سوادی ,تضادفرهنگی شدید وبی احتیاطی وغیره است.

باورهای دینی وسنتی مردان وزنان هرات ازیکسوآزادی های غیراسلامی که ازطرف یک سلسله کشورهای کفربه حیث تحفه آورده اند,دچارشده است,تازنان جامعه اسلامی افغانستان به ویژه افغانستان دچارتزلزل شخصیتی

دلیل بیشترخشونت هاعلیه زنان متاسفانه بی حجابی وغیره بوده ,که سبب بجوش آمدن خون مردان می گرددوسرانجام آنها دست به یک سلسله خشونت های وحشیانه می زنند.پس مابه این نتیجه می رسیم که افغانستان یک کشوریست که دارای اقتصاد ضعیف بوده واکثرمردمان آن البته بعضی از مردمانی که خوردن نان,پوشیدن لباس,گپ زدن وغیره رایادندارند.وتمام کشور راروبه بی سوادی ,خراب کردن وسبب بدبختی همان کشور می گردند.

 

  واگرچندین سال هم درکشور فعال باشندفرهنگ همان کشورراضعیف می سازند.وآنها هم بعضا سبب می گردند تا خودکشی های از طرف زنان صورت گیرد .که این خود علت بوجودآمدن خشونت ها می گردد.


 

 

 About the author

moneeraazizi

سلام من مدینه متولد ۱۳۷۵متعلم صنف ۱۲ محجوبه هروی هستم ودرهرات زنده ګی می کنم

Subscribe 58
160