بخوان شاید چراغی شود برای تاریکی

Posted on at


سلام ! نامه ای درام بخوان اما نمی دانم برای کیست ؟ چه کسی آنرا می خواند ؟ په کسی آنرا درک می کند وبه آن جواب می دهد ؟ چه کسی از آن چیزی نیم فهمد و دور می انداز ؟ اما بخوان شاید چراغی شود برای تاریکی شاید راهی باشد در پی راهه ؛ لیکن اطمینان دارم نتیجه ای داردپس بخوان !


درعرصه زندگی هر انسان رمزهای نهفته است که با   شناخت آنها می توان مسیر زندگی خودرا تغیر داد . شاید کوچک و بی اهمیت به نظر آیند اما باعث رشد و تفکر و شخصیت آدمی می شود می خواهم آنها را برایتان بیان دارم . به اندازه ای کافی قوی باشید تا هر روز با دنیا رو به به رو میشوید . به اندازه یی کافی ضعیف باشید تا بدانید که نمی توانید همه کارها را به تنهایی انجام دهید ؛ در برابر کسانی که به کمک احتیاج دارند سخاوتمند باشید در برابر نیازهای خود صرفه جو باشید به قدر کافی عاقل باشید تا بدانید که شما همه چیز را نمی دانید . به قدر کافی نادان باشید تا بدون دلیل معجزه مرا باور کنید راهنما باشید وقتی راه گم کرده را می بینید اولین کسی باشید که به رقیب خود پیروزتان تبریک می گوییدآخرین کسی باشید از دوستانتان که شکست خورده انتقاد می کنید به هدف نهایی تان اطمینان داشته باشید وقتی که راه را به اشتباه می روید اگر نیم توانید هدفتان را پیش ببرید . راهکار خود را تغیر دهید. خواهید دید که بهترین ها ممکن خواهد شد هرگز به جملات منفی ومایوس کننده دیگران گوش ندهید چراکه آنها زیباترین رویا ها و آرزو هایتان را از شما می گیرند سعی کنید موانع موجود را در راه خود را با آرامش حوصله و فکر از سر راه بر دارید زیرا که هر مانعی مساوی با فرصتی برای شماستمهم نیست درکجای دنیا باشید اگر تصمیم به انجام کاری گرفته اید می توانید انجامش دهید . مهم فکرو اراده شما است نه جایی که درآن قرار دارید لیوان بودن راکنار بگذارید ودریاچه باشید کسانی که شما را دسوت دارند . دوست بدارید وکسانی راکه شما را دوست دارند . دسوت بدارید ممکن است آن ها تغییر کنند وبالاتر ازهمه خودتان باشید امیداورم خوشبخت باشدی و زندگی خوبی داشته باشیدودر آخر نور امید نباید هیچگاه از زندگی تان بیرون رود موفق باشید .About the author

160