آغاز توضیع کارت های الکترونیکی

Posted on at


 

 

افغانستان یکی از کشور های است که در 23 سال گذشته آلوده در درد ورنج های فراوان بود. تمام خانه ها ویران وسرنگون شوده بود جوانان ما شهید وبلاخره تمام افغانستان را غم ودرد گرفته بود

اما باوجود این همه درد ها ورنج ها بازهم مردم افغانستان ایستاده شودند ودر مقابل دش  وطن خود دفاع 

وخوشبختانه حالا افغانستان عزیز ما روبه پیشرفت وترقی است واین پیشرفت به دستان ما نهفته است وما هستیم که می توانیم این پیشرفت را به سوی آسمانها سوق بدهیم وفعل حال باخبر شدیم که افغانستان به یک پیشرفت دیگر دست یافته که آن هم توزیع تذکره های الکترونیکی میباشد.واین بزرگترین دستاورد مردم افغانستان میباشد

 

. وبه جای آن کارت های هویت کاغذی تذکره های جدید الکترونیکی رو به پخش است.این تذکره ها نسبت به تذکره های کاغذی با ارزش تر ودارای کیفیت عالی تر میباشد وجای کم تری را نسبت به تذکره های اولی اخذ میکند ومامی توانیم به صورت بسیار آسان آن را همرای خود منتقل بسازیم

 

برای رفع احتیاج از آن استفاده کنیم.واین بهترین شیوه داشتن یک هویت نامه همرا میباشد وپس در مقابل این همه زحمت ما هم نیز باید زحمت بکشیم تا در حفاظت آن کوشا باشیم چون او تنها یک کارت نیسا بلکی آن هویت شما است که شما را یک افغان می پندارد ودر اخر ارزو ما جوانان برای افغانستان آبادی پیشرفته تر ثبات وآرامی بیشتر را خواهان هستیمAbout the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160