وابسته گی

Posted on at


 


میدانید وابسته گی چیست ؟


وابسته گی آنست که کسی را دوست داشته باشیم از عمق دل به آن وابسته باشیم وبعد از این همه مدت ودوست داشتن تو را بایک عالم خاطرات ودل پر از درد غم بگذارد وبرودآری وابسته بودن یعنی این !!!!


چی دنیای عجیبی است وقتی کسی رو دوست داری بهش نمیرسی  اما وقتی کسی رو که دوست نداری حتآ به زور هم شده بهش میرسی ..................


چرا این روزگار همچون نامردی های را با ما میکند ؟؟؟


چرا هیچکس جواب این چرا هارا داده نمیتواند؟؟؟من همیشه منتظر کسی بودم که از وابسته بودن چیزی بداند وبتواند راه حلی برای آن پیدا کند


اما!!!!


افسوس که جواب این همه چرا هارا هیچکسی داده نمیتواند حتآهیچ پروفیسولی داده نمیتواند............


با خودم همیشه میگویم که این وابسته بودن چی درد بزرگیست که عماق وجود انسان را میسوزاند


تنها وابسته بودن به دو معشوق نیست بلکه به خیلی کس ها است مثلا پدر" مادر" خواهر" برادر" و دوست"


وابسته گی دردی نیست که در مان داشته باشد ودرمان آن فراموش شدن است که این هم هچگاه امکان ندارد


به نظر من که آنقدر دردش سخت  است که حتآ از خطر ناک ترین درد دنیا هم سخت تر است ای کاش دل هایمان هیچ وقت غصه نمیداشت


ای کاش همه درد شکستاندن قلب را احساس  میکردن تا هیچ وقت کسی جراعت این کار را نمیداشت


 خدایا !!!


.................... از تو خواستار همه چیزو دارم فدای مرامت کمکم کن


 


خسته ام از همه چیز از همه کس ازین دنیا!!!   دنیا که همه چیزش دروغی است


همه آدام هایش فریب کار اند !!!


دیگر هیچ مرحمی جراعت قلبم را نمیکند و دیگرهیچ زانوی آرامم نمیکند................!!!! About the author

160