برف

Posted on at


                                                                  


برف یکی ازنعمت های خداوند می باشد که ازاسمان برزمین می ریزد که تمام کره زمین را سفید میکند که برف خیلی خوشی ها را  به بار میاورد روزی که برف می بارد ازسمان تمام مردم ازخانه هایشان بیرون می شود وبه استقبال برف میرود وموترها یشان را توقف داده وپیاد به را میروند ودرمسیررا باهم برف بازی هم میکنند وزیاد 


خوشحال میباشد چون این ازبرکت برف می باشد که این خوشحالی رواورد است برف خیلی خوشی ها روبه بار می اورد به گفته بزرگان اگربرفی نباشد بهاری هم نخواهد بود برف خیلی زیبا می باشد برف باعث سردی می شود همین


 


برف است که زیبا است وبرف زیاد باعث بستن جاده ها می شود وموترها به دشواری عبورومرورمیکند واگرموترها سرعت بگیرد درروز برف باعث تکرهای زیادی می شود وبرف زیاد باعث بستن راهای مواصلاتی می شود که برای چند روزبسته می باشد وبه دشواربازمیشود وبازدوباره عبورومروراغازمیشود ویکی ازاین راها


 


بزرگ راه سالنگ می باشد که درروزهای برف برای چند روزبسته می باشد اگربرف شدید باشد. وهمین  بزرگ  راه صد ها کشته  وزخمی  داد است وبزرگ  راه سالنگ  خیلی خطرناک  می باشد ودرروزهای  برف  باری  بزرگ راه سالنگ  بسته  می باشد  واگر برف زیاد باشد وعبورومرور به  دشواری صورت  میگیرد وبرف خیلی فایدها هم دارد وخیلی زیان ها هم دارد خلاص برف خیلی زیبا خوب می باشد About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160