سال 92در حال خداحافظی است

Posted on at


با از هم سالی گذشت :باگذشتن یک سال دیگر عمری افزوده شد بر تمام نسل های که موجود این زمان اند. در زمان یک سال دیگر ودر تاریخ بشر یک عمر علاوه شد. با تمام معنا اگر خوب سالی بود به همه جهش هاویا بزرگ نوازی هایش گذشت . واگر سالی پراز درد وحسرت هم که بود با همه جهش سوز وگداز هایش بازهم گذشت

.

زمان میرود  روز ها گذشت وعمر های رفته برنمیگردد. تنها اثری که دارد بروی قلب  های حسرت زده داغی را به جاخواهد  گذاشت که یاد گار همین سال است . سال 1392 در حال خدا حافظی است وباید گفت :سالی بود با ندای خوشی ،شورومستی شروع شد وقسمی که معلوم میشود به خوشی پایان یافته وراهی برای وارد شدن به 1393  را به همگان نشان میدهد. که وصله بین ختم 92 وشروع 93 همین نوروزی است که هم اکنون در آن  باره مینگارم.

که نوروز چه است ؟چرا این روز را نوروز میگویند؟

در فراسوی سال جدید قرار داریم که روز اول آن بنام نوروز میباشد .که همه مردم اولین روز سال را را بنام نوروز میگویند. ونوروز همان روزهای است که همه به سوی یک تاریخ وصحنه ای جدید از زنده گی وارد میشودند. با آمد  آمد سال جدید سرور وشادی دست ودامن همه را فرا گرفته که همه در تلاش این اند به قسمی ازین سال پذیرایی کنند تا با یک روحیه بسیار خوش وساز گار وعاری از کدام دغدغه ای وار سال جدید شوند. وبا این کار مردم زیبای مان با عنعنات کهن وزیبای شان به گونه های مختلف آن استقبال میکنند. مثلا :اینکه ابتدا کاری که خانم ها به پیشواز از سال جدید  پاک کاری خانه هایشان را در آخرین روز های سال انجام میدهند.

عدهای از شادی  وسرور برایشان لباس های جدید تهیه میکنند. به پختن غذا های مختلفی میپردازند  مثلا :هفت میوه (هفت سین )، سمنک، کیک ،کلوچه ، ونان های مختلفی به طرز تهیه آیین هراتی مان پخته میکنند. خانواده های که پسران و دختران نامزد دار دارند، از طرف خانه پسر یه دختر تحایفی به نام نوروزی میبرند. با روش های مختلف در نوروز خوشی وسرور دارند. یا خانواده های هم استند علاوه به اینکه به میله جات میروند.

بسیاری از مردم هم بخاطر جشن نوروز به ولایت مزار شریف راهی سفر میشوند. در مزار شریف در روز سال نو به مزار حضرت علی کرم الله وجهه میروند تا بلند کردن جهنده مبارک را از نزدیک ببینند. وپس از آن به خوشی سال جدید را ربه همین تفریح ها شروع میکنند.

عده ای از مردم این نوروز  را برایشان عید میدانند به همین خاطر مناسبت های بسیار خاصی را هم انجام میدهند واما گفته میتوانیم با درنظرداشت علاوه اینکه نوروز شروع روز های جدید در زنده گی انسان است بلکه یک تحول به تاریخ انسان ،وروش های انسان است. در اخیر مردم زیبایی مان با مناسبت های مختلف وزیبایی شان از هر شادی به گونه ای خاص پذیرایی میکنند.

به امید آغازین یک سال جدید ،آرام فخوش ،وبا موفقیت های همه در سال 1393 . انشالله.

پرستو رحمانیAbout the author

AsmaRahmany

Asman Rahmany is an eleventh class student in Mahjube Heravi.

Subscribe 0
160