فقروبیکاری

Posted on at


فقروبیکاری


فقرکلمه است که همه با آن آشنا یی داریم و کشورما هم ازجمله فقیرترین کشوهای جهان می باشد .


  ازدیگرعوامل محیطی جرم میتوان فقر،بیکاری،بیسوادی ،جهالت ومشکلات اقتصادی رانام برد .


بسیاری ازفرهنگ هاتعریف که از فقرنموده اند فقرراعدم تکافوی ضرویات زندگی تعریف کرده اند .


اما این تعریف به طورکلی جامع ودقیق نیست زیراضرویات هرجامعه نظربه زمان ومکان اشکال مختلف وگوناگون دارد وازیک جامعه به جامعه دیگر دگرگون می شود.بنأنمی توانیم برای فقریک تعریف علمی که برای هرزمان ومکان صادق باشدداشته باشیم


.


تعدادی از ضوابط ومعیار های خاصی چون میزان مصرف کالوری ،درآمدسالانه ،مصرف سالانه مواد غذایی وپوشاک وهمچنان میزان برخرداری ازتعلیم وتربیه صحت درمان وحتی تفریح وسرگرمی ها را تعین کرده اند به اساس آن خط فقررامشخص میکنند


.


فقر یکی از عوامل عمده جرم می باشد فقرباعث ایجاد عقده وحقارت می شود که انسان را وادار به انجام اعمالی می نماید که برخلاف معیار های جامعه می باشد .همچنان از نظر آسیب شناسی آجتماعی فقرو بیکار می تواند یکی از عوامل عمده به وجود آوردن رفتارها ونابسامانی روانی گردد.


درکشورهایی که توریع ثروت عادلانه نباشداغنیا ثروتمندتر وفقیر هرروز فقیر ترمی شود ودرنتیجه ارزش های اجتماعی فاقداعتبارمی شود.


بدبختانه درکشور عزیرما تعدادی زیادی ازجوانان ازبیکاری وفقررنج میبرند که این بیکاری وفقر باعث می شود که دست به دزدی ،آدم کشی ،بی بندباری بزنند  این جوانان بلاخره باردوش جامعه گردیده وهمه ازآنها نفرت پیدام می کنند که دردرنتیجه این تخلفات وتبهکاری عمومیت پیدامی کند.


نویسنده:جوادنورزی


 


 


 


اAbout the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160