نقش رسانه ها در جامعه

Posted on at


نقش رسانه ها در جامعهاز آن جائیکه در کشور های پیشرفته ، که آنها را جهان اول میگویند. رسانه های صوتی و تصویری از دیر زمان بروز کرده است ، و تاثیرات خود را در جامعه ابراز کرده است ، اما در جهان سوم  از این امر زمان چندانی نگذشته است .


و باید بگویم که آیا در جامعه نقش مثبت یا منفی داشته است ؟


از آنجائیکه انسان ها و بخصوص همه مسلمانان باید جهات مثبت را ارزیابی نمایند و همیشه به تفکر جهت مثبت اندیشی فکر کنند می توان گفت که بلی هم نکات مثبت و هم نکات منفی را در بر دارد و باید کوشش کرد که نکات مثبت را بیشتر جلوه داد تا باشد که جامعه پر از شگوفایی ، رستگاری و عدالت داشت.


زمانی که بحث از رسانه می شود می توان گفت که در رسانه چی صوتی و چی تصویری اگر به برنامه های آموزشی ، فرهنگی و اسلامی آن تفکر انداخته شود بشترین جنبه آموزشی را می توان از دنیایی مجازی استفاده کرد.


بطور مثال : از یک برنامه اسلامی می توان بیشتر موضوعات تاریخی ، داستان های پیغمبران و ... را آموخت ، چرا که خداوند (ج) برای ما کتابی بنام قرآنکریم را توسط پیغمبرش حضرت محمد (ص) نازل فرموده است. و در منابع احکام در قدم اول قرآنکریم است و قرآن شریف هم شامل بحث های اخلاقی ، تاریخی و اعتقادات و غیره است .


در این صورت از رسانه ها می توان از برنامه های اسلامی آن داستان های پیغمبران راه و روش آنها را دریافت کرد. و همین قسم در دیگر برنامه های فرهنگی از تمدن و تاریخ کشور خویش آگاهی حاصل کرد .


بنابر این اگر در ترازو و سنجش نگاه کنیم و عدالت و را ستگاری را پیشه کنیم نکات مثبت آن را می توان بیشتر یافت نسبت به نکات مفنی .


اما اگر پیروی از غرب نموده و استفاده از آن را پیشه کار خویش قرار دهیم نکات مفنی هم بروز خواهد کرد . به امید آنکه در همه راستا حقانیت و تفکر داشته و راه روش را پیشه کنیم تا ما را به رستگاری دنیا آخرت رهنمون سازد .About the author

160