زمستان

Posted on at


فصلیست سرد با درختان خشک افرادی که با آمدن این فصل به وجدمی آیند . آنها میخواهند دور باشند از سردی . در این فصل همه جا سرد بوده این فصل پر از برف و باران بوده است که برف در این فصل روشنی خاصی را ایجاد میکند. و زیادی شهر ها را سفید میسازد و مردم را مشغول برف پاکی میکند اطفال با برف بازی احساس خوشهالی میکنند . و همدیگر را با برف میزنند  . زمستان دورست دور از گرمی تابستان دور از موسم معتدل بهار دورتر از آنچه انسان تصور میکند. احساس سردی میکنند اشخاص. در خانه های خود بخاری های گرم میگذارند و بسیاری از خانه ها با صندلی یا کرسی زمستان را میگذرانند. خانه های گرم و کوچه های سرد و پر از برف که همه نعمت خداوند را نشان میدهد که به انسان ارزانی نموده است و انسان در هر حال باید شکر خداوند ج را بکند و یاد حضرت دوست باشد. در افغانستان در شهر های زیادی برف باریده و همه جا را سفید میپوشاند . و در بعضی از شهر هایش خبری از برف نیست حتی خبر از زمستان مثل: جلال آباد که آنرا فصل همیشه بهار گویند. در تابستان ها زمستان هامثل همیشه بهار است . ودر این فصل وای بر آنانیکه در فقر و نداری فرو رفته که حتی دانه یی از هیزم خشک در خانه نداشته تا در این سر مای زمستان از آن استفاده کنند . آنان تنها میتوانند با لوازم نا چیزی که در خانه دارند مثل: کمپل یا پتو برای گرم کردن خویش و فرزندان غریب خود از آن بهره میبرند.. . . .About the author

bahar786

I am Sahar fazli . I was born in 1997 in beauty Kabul city ..But now I am live in Herat . I am in 11th grad in Mahjuba herawi high school .. Anyway I am a good girl ...

Subscribe 0
160