مرحمی باشیم برای دردهای هم

Posted on at


امروز همه میگویند : زندگی مردم قدیم چه زیبا بود ، چه آرام و راحت زندگی میکردند . چرا ما چنین زندگی یی نداریم ؟ اگر چه در عصری زندگی میکنیم که جهان به سرعت در حال رشد میباشد ؛ در حالیکه ما از نعمت های بیشماری نسبت به آنها بر خورداریم و نسبت به آنها سرگرمی های فراوانتری داریم . غذایی بهتر و صحی تری نسبت به آنها میخوریم و ‌لباس و جای مدرن در اختیارمان استدلیل این همه چیست ؟ مشکل در خوردن ، نوشیدن و پوشیدن ما نیست ، مشکل اصلی در نبودن مهر و صمیمیت و عاطفهء ماست که فعلاَ از بین ما کم شده است . خوب میخوریم ، خوب میپوشیم ، اما عشق و محبت در بین ما نیستعمر زندگی کوتاهست و زود میرود و آنوقت برگشتی وجود ندارد و پشیمانی هم سودی ندارد ؛ پس تا فرصت داریم بکوشیم تا مهر و صمیمیت گذشتگان مان را زنده بسازیم تا خوشبخت زندگی کنیم
قدر نزدیکان مان را بدانیم ، بکوشیم تا با هم زندگی کنیم و اجازه ندهیم تا هیچ طوفانی بتواند دیواری را که با عشق و محبت بنا کردیم را ویران سازد . زندگی خوب و خوش ، خوشی بوجود میاورد و برای خوش زندگی کردن باید عشق و محبت مان را نسبت به یکدیگر زیاد بسازیم ؛ بیایید خوش باشیم و مرحمی برای زخمهای هم تا دنیا گلستان گردد

About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160