زنبور داري مانع مشاغل ديگر نيست

Posted on at


زنبور داري را ميتوان با مشاغل مفيد ديگر توام ساخت. مثلاً باغباني و مرغداري از مشاغل است که اگر با زنبور داري در يک جا توام شوند نتيجه بسيار عالي خواهند داشت. کسانيکه صبر و حوصله براي انجام کار هاي که برگشت سود آن محتاج به وقت و زمان بيشتري است،  ندارند ميتوانند زنبو داري را با مرغداري توام کنند. وقتيکه مرغان احتياج به مواظبت بيشتري داشته باشند زنبور هاي عسل احتياج کمتري به نظارت دارند، مثلاً  در فصل زمستان که مرغدار بيش از اندازه مصرف و گرفتار است، زنبور ها در کندوي خود آرام ميگذرانند. بر عکس وقت فصل عسل برداري و عسل گيري است کار مرغدار زياد نيست. زنبوداري مخصوصاً اگر با باغباني توام باشد بسيار مفيد است.


زنبور ها شگوفه ها را القاح کرده و در نتيجه در اوايل تابستان براي پرورش زنبور ها عصارة خوبي تهيه ميشود. زنبور هاي عسل بدون اينکه خود متوجه باشند گرده گل ها را جمع آوري کرده و قسمت نر گل را به قسمت هاي ماده منتقل ميسازد و در تکثير محصول بدين ترتيب سهم بزرگي خواهند داشت.


در دنياي متمدن امروزه هيچ باغباني وجود ندارد که در باغ خود يا در نزديکي آن مزرع زنبورداري نداشته باشد. دهاقين، باغبانان و مرغداران ممکن است از 10-100 کالوني کندو ي کامل زنبور عسل را در محوطه و مزرع خود نگهداري نمايند. هر شخص عادي هم ميتواند در شهر ها و  قصبات از 2-10 کندو در باغچة خانه خود نگهداري کرده و پرورش دهد. تمام مردم عادي و کسانيکه کار هاي در خارج دارند نيز ميتوانند يک يا دو کندو براي سرگرمي و تنوع در خانه خود نگهداري کنند.


چه کساني ميتوانند زنبور داري کنند:


زنبور داري کاري است که هر جوان يا پير و توانگر و ناتوان، مرد يا زن، ميتواند به آن اقدام نمايد. اين کار چه براي يک مرد و يا زن بدون کار و يا کسانيکه از کار اداري يا فني و غيره خسته و فرسوده شده باشند مطلوب بوده و حتي براي کسانيکه دنبال ثروت و يا عشرت ميروند جالب بوده و آماده و مهيا ميباشد. هر قدر هوش و فراست علاقمندان بيشتر بوده و قوة بصيرت آنها تيز تر باشد به همان اندازه نيز موفقيت آنان حتمي تر است و به همين نسبت بايد هر زنبور دار اطلاعات و معلومات خود را در اين راه با مطالعه کتاب ها و مجلات مخصوص و تجربه ها  روز به روز زيادتر کند. در شهر ها قصبات بسياري از مردم هستند که زنبورداري را ميتوانند شغل دومي خود انتخاب کرده و با عشق و علاقة خاص با اين کار مبادرت ورزيده و علاوه بر تمتع روحي و معنوي از سود سر شار آن استفاده نمايند.


زنان دهاقين نيز زنبورداري را از کار هاي فايده دانسته و آنرا دوشا دوش زراعت و مرغداري و باغباني خود پيش رفت ميدهند.About the author

160