به بهشت می رویم

Posted on at


به بهشت می رویم


شاید این جمله را شنیده باشید که اگر اناری را بخورید و هیچ یک از دانه های آن به زمین نیافتد به بهشت می روید!!!


آیا تابه حال اینرا امتحان کرده اید؟!؟


یا با خود گفته اید خرافات است و باور نکرده اید؟!؟


شاید ناممکن و شاید هم خرافات دانسته باشید ولی شاید هم خرافات نباشد.


یکبار با خود بیاندیشید برای اینکه دانه یی از اناربه زمین نیفتد چه باید کرد؟؟البته باید با احتیاط آنرا برید پس شاید احتیاط  کلیدی بر قفل باشد؛باید درطول زندگی که همان دوران امتحان است احتیاط کرد و در هر مورد مواظب بود تا دلی نشکندیانگاهی افسرده نگردد.


انار را باید طوری خورد که دانه یی از آن به زمین نیفتد پس در زندگی نیز باید از اسراف دوری گزید و باید تقوا را پیشه سازیم البته به تمام شعبات آن توجه نماییم.


در هنگام خوردن آن باید مواظب باشیم تا هیچ اشتباهی نکنیم وگرنه باید از نو شروع کرد ؛که برای از نو شروع کردن زمان زیاد ضایع میشود پس باید متوجه بود.برای اینکه دانه یی از آن نیفتد باید تحمل داشته و صبور باشیم ؛همچنان تنها به دستان و چیزی که در دستان تان است توجه کنید بلکه باید از هرلحاظ متوجه باشید امکان دارد دانه یی از انار از دهانتان بیفتد پس به چیزی که امروز در دست دارید نباید مغرور باشید  بلکه باید فروتن بوده وخود را وقف آن نکنید زیرا نتیجه غرور بی نتیجه گی است.همانگونه که دانه های انار یکسان نیستند روزهای زندگی نیز یکسان نیستند،باید از پستی و باریکی های با نیکی عبور کرد.برای اینکه یکدانه انار نیفتد باید این همه تلاش کنید همچنان است که در زندگی برای حصول نیکی نیز باید کوشش کرد شایر با کمک کردن به دیگری به زحمت وادار شویم ولی باید به خدا اعتماد کرد،زیرا اوست که یار و یاور همه ماست.وشاید این نیز حتمی باشد که آن انار را با پول حلال خریده باشید زیرا بهشت نیز پاداش ایمان و تقوا ست.حال اگر دقیق توجه کنیم می فهمیم که هر چیزی را که خدا خلق کرده ؛به هرچیزی اگر به جای دیدن، نگاه و توجه کنیم موضوع رابهتر درک می کنیم ،قدرت او را بهتر میابیم و به حکمت اش پی میبریم.


شاید هزاران شی دیگر و هزاران جمله دیگر وجود داشته باشد که در آن گنجی از حکمت نهفته است ولی ما ازٱن بی توجه عبور میکنیم .


برای درک بهتر او به مخلوقاتش توجه کنید. About the author

sude-afshar

hi,I am a student in mahjube heravy.I am in class 11. I am an afghan and live in Afghanistan.I like to read to...

Subscribe 0
160