لبریز

Posted on at


خودت را می ریزی 
در ته استکانی 
با لبی ترک برداشته 
انتظار را می کشی 
لبریز می شوی 
بر لب هایی 
که قرار است 
در چهار، چهار راه 
خودش را قسمت کند 
بر لب کفش های قرمز بالا بلند

زندگی صفر درجه 
کاوه ایریک

 

 About the author

mohammadhasani

Kaveh Ayreek
Filmmaker and theater director living in Kabul

Subscribe 0
160