سپاس بیکران از افغان سیتادل...

Posted on at


کشور عزیز ما افقانستان که تاریخ کهن و باستانی دارد .بدون شک در سا لیان سالاخیر دستخوش آماج تجا وزات  بیگانگان  در کلیه ابعاد سیاسی اجتماعی  اقتصادی تعلیمی   تربیتی  و فرهنگی قرار گرفت.

 

خداوند عزوجل را سپاس گذارم که سرانجام اراده راسخ افقان سیتادل ومساعی دفتر فیلم انکس در کشور عزیز ما استقرار یافت وبه مصیبت های چندین ساله  ناشی ار جنگ پایان داد.

 

 

مصیبت های که هموطنان مظلوم ومسلمان  ما را از کشور شان آواره در دیار هجرت ودر هر گوشه جهان پرا گنده ساخت ودر این دوران نسل جوان ما از نعمت سواد وعلم بی بهره ماند.اگر هم علم آموخت از وطن خود نا آشنا ماند.

 

اهدف من از آمدن به این بر نامه این بود تا بتوانم استعداد ذهنی وروحی خویش را به نمایش بگذارم ویک فردی باشم به جامعا وخانواده خود مصدر خدمت شوم.

 

 

این خیلی ارزنده وحا یز اهمیت استکه ما یان را به دستا وردها تکنا لوژی نوین آشنا می سازد.

 

دفتر افقان سیتادل در را س دفتر فیلم انکس به منظور رسیدن به اهداف والا   طرح پروگرام ها  نوین را در تمام عرصه هاز سازی   تکنا لوژیو انگشافی مملکت  قرار دارد .ا

هدف از تاسیس این مو سسه این بود تا جوانانما باید  به انکشاف علوم وپیشرفت تکنا لوژی معا صر آشنا یی داشته

وبا عزم  اراده راسخ از تحولات  جدید  ومثبتی که به میان آمده مستفید گردند.

آنها به منظور ساختن افقانستان  نوین    ایجاد جا معه مرفه    تحولات ساینس و تکنا لوژی     اساسات انسانی 

حقوق بشرصلح وحدت ملی   هم زیستی مسالمت امیز اگاه نموده و احساس وطندوستی را برای ما می اموزند.

 

 

 

با سپاس بی کران از موسیسه افغان سی تا دل.    About the author

nashra786

mynameisnashrafrotan.studentin gowershad.eievan ciass 17year oid.from herat afghanistan.

Subscribe 0
160